Aktuelt/arkiv


Velferdsteknologi på Arendalsuka 2017

I seminaret "Norges neste industrielle eventyr" under årets Arendalsuke, presenterte SINTEF og NTNU våre fire hovedsatsingsområder som er energi, helse, hav og digitalisering. Forskningsdirektør for Helse og velferd i SINTEF, Randi Eidsmo Reinertsen, holdt innlegg om velferdsteknologi:

 


"Vi er stolt, men inte nöjd"

Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon. SINTEF har vært forskningspartner i innovasjonsarbeidet og har bidratt med kunnskap og erfaringer knyttet til teknologi og tjeneste.

Effektstudien viser tydelig at kommunen har oppnådd økt kvalitet i tjenesten og at dette gir brukerne økt mestring og bedre livskvalitet. Det er også dokumentert at samspillet mellom trygghetsløsninger for beboere og digitale varslingssystemer gir redusert stress og bedre arbeidshverdag for ansatte. De økonomiske gevinstene som er dokumentert viser et potensial for at borgere kan bli boende lengre hjemme og at ulike trygghetsløsninger kan utsette behov for sykehjemsplass. 

Last ned rapporten fra prosjektet her (pdf)


Nytt "pulsbelte" kan måle blodtrykket

En nytt apparat viser lovende tegn til å kunne måle blodtrykket kontinuerlig ved både hvile og fysisk aktivitet uten å bruke blodtrykksmansjett. "Pulsbeltet" har tre ekstra elektroder, ulike sensorer, internminne, temperaturmåler og programvare som gir trådløs overføring via Bluetooth. "Pulsbeltet" er utviklet av forskere hos SINTEF Digital.


Trafikkverktøy gir flere helsekroner

Hjemmetjenesten i Horten så at arbeidsplanlegging stjal mye tid. Pasientene ønsket på sin side at færre hjelpere kom innom og at de var mer presise. Planleggingsverktøyet SPIDER gir nå bedre resultater for begge parter. Kommunen har allerede sett klare gevinster rundt kvalitet, og forventer også økonomisk gevinst om de lykkes med innovasjonsprosessen som pågår nå. Les mer i Gemini 29. november 2016.


METODIKK FOR TJENESTEINNOVASJON HAR EFFEKT

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har undersøkt hvorvidt KS Veikart for tjenesteinnovasjon blir tatt i bruk og har effekt i kommunene.Resultatene viser at metodikken oppleves relevant og har hatt betydning for hvordan kommunene driver prosjekter. Les mer om undersøkelsen her.


SYK MOR GA IDEEN TIL SUPERSMART TELEFON

Å bruke en smarttelefon er ingen enkel sak for eldre mennesker med dårlig finmotorikk, eller lettere funksjonshemminger. En oppfinnsom ingeniør og forskere tok derfor saken i egne hender. Nå skal en helt ny telefonløsning ut på markedet. Les mer på Gemini.no.

Foto: Lisbet Jære


ØNSKER HELT NY TILSKUDDSORDNING


Kommunene bør bruke pausen før eldrebølgen til å prøve nye omsorgsløsninger. Den nye tilskuddsordningen bør stimulere til dette, sier seniorforsker Karin Høyland ved SINTEF. Les mer i Kommunal rapport nr. 28/2016


SLUTTRAPPORT FRA KONSERNSATSINGENSINTEFs konsernsatsing på velferdsteknologi er avsluttet. Leveransene er beskrevet i sluttrapporten "Konsernsatsing velferdsteknologi 2013-2016". Resultatet ble nyutviklede metoder for tverrfaglig samarbeid for utvikling, implementering og evaluering av velferdsteknologi. Last ned rapporten her.


VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC - OPPLÆRINGSPAKKE TIL KOMMUNENE ER NÅ LANSERT

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Hvordan kan vi utnytte de mulighetene ny teknologi gir? Hva trenger ansatte av informasjon og opplæring for å kunne utnytte mulighetene fullt ut?

KS har i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les mer om Velferdsteknologiens ABC på KS' nettsider


ØKT VELFERD FOR ELDRE MED NY TEKNOLOGI
Seniorforsker Karin Høyland: Velferdsteknologi skal bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenesten. Foto: Svein Tønseth/SINTEF

I 2050 vil det være dobbelt så mange eldre som barn og unge i Norge. Spesielt utfordrende er det med stadig flere eldre over 80 – og færre yngre som kan finansiere og bistå i omsorgsarbeidet. Hvordan kan velferdsteknologi bidra til å løse denne utfordringen?

Les mer i Fremtidensbygg.no


UNGE MED HJELPEBEHOV; EGEN BOLIG ELLER SENTER?

SINTEF har intervjuet beboere, pårørende og ansatte for å komme med innspill til utforming av botilbudet for ynger personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Undersøkelsen bekreftet at yngre personer med fysisk funksjonsnedsettelse er en sammensatt gruppe, med ulike behov og ønsker. Dermed bør kommunene også tilby ulike boligkonsepter. Les mer og last ned rapporten her

(foto: Karin Høyland)


KOMMUNENE MÅ TENKE NYTT OM DEMENSOMSORG

Norske kommuner må bygge flere omsorgsplasser for personer med demens. Men hva er gode boformer? En ny SINTEF-rapport drøfter ulike modeller for bo- og tjenestetilbud for denne gruppen.

Et tverrfaglig forskerteam har gjennomgått norsk og internasjonal forskning om demensomsorg, og intervjuet ansatte i ulike kommuner om deres erfaringer og strategier for å utvikle nye tilbud. Resultatet er presentert i rapporten.  Les mer i Gemini


DIGITALISERING HJELPER STRESSEDE HELSEARBEIDERE

Etter noen måneders drift på den nye akutte døgnavdelingen ved Aker sykehus var rollene uklare, og sykefraværet høyt. Bevisst bruk av elektronisk informasjonstavle samt struktur og faste oppgaver, hjalp. Les mer i Gemini

 


NY FALLSENSOR VIL ØKE TRYGGHETEN FOR ELDRE

Trykkmålinger gjør at en nyutviklet fallsensor "ser" fall som dagens produkter ikke registrerer. Det vil øke sikkerheten for eldre som bor hjemme.

Mange eldre ønsker å bo så lenge som mulig hjemme, men en forutsetning er at de kan føle seg trygge. En ny fallsensor som forskere ved SINTEF hjelper Tellu å utvikle vil bidra til dette. Den klarer å registrere alle typer fall – også såkalte sigefall, som nåværende produkter ikke oppdager.

Grunnen til at denne typen fall har vært så vanskelig å oppdage er at g-kreftene er små, ettersom bevegelsene nærmest foregår i sakte film. Les mer i Gemini.


VÅRE PROSJEKTER ER OMTALT I NY RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET

"Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger. Nasjonalt velferdsteknologiprogram". Last ned rapporten her


DIGITALISERING: LOT, BIG DATA, 10. FEBRUAR 2016
Vår Babak Farschian deltar med foredraget "Forebygging av fallskader hos eldre: loT-løsninger i et sosio-teknisk perspektiv" på seminar om digitalisering av ny teknologi innen både offentlige og private tjenester 10. februar 2016. Les mer om seminaret her


VELFERDSTEKNOLOGI: TID FOR Å HANDLE

Kjøp inn GPS- er, gå i gang og skaff dere erfaring! Det var rådet kommunedeltakerne fikk på SINTEF-seminaret: "GPS til demente personer - fra ord til handling, 10. november. Rådet kom fra Dag Ausen i SINTEF og Morten Thorgersen i Helseetaten i Oslo kommune. Sistnevnte snakket ut fra egen erfaring. I dag har Oslo 58 personer med demens som bruker GPS, men potensialet regnes til 500-600. Hver bydel kartlegger derfor behov, lager vedtak og sender dataene inn til alarmsentralene som plasserer utstyr og gir opplæring. Til neste år skal aktiviteten rulles ut for alvor.

Les mer og se og hør foredrag fra konferansen her

Foto: Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg (t.h.), forskningssjef Randi E. Reinertsen, SINTEF og leder for Nasjonalforeningens demensråd, Wenche Frogn Sellæg (t.v.) Foto: Åse Dragland, SINTEF


VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC OPPLÆRINGSPAKKE TIL KOMMUNENE


Økt bruk av velferdsteknologi er et viktig bidrag for å møte utfordringene som helse- og omsorgstjenestene står overfor. Som et ledd i den nasjonale satsingen på velferdsteknologi er det nå utviklet en opplæringspakke - Velferdsteknologiens ABC. Målet for opplæringen er å gi ansatte grunnleggende kompetanse i velferdsteknologi og tilgang til nødvendige arbeidsverktøy for å vurdere, ta i bruk og følge opp tjenester og tiltak der velferdsteknologi inngår. Les mer hos KS og last ned opplæringspakkene her. Prosjektets webside hos SINTEF


TO SINTEF-PROSJEKTER MED I KONKURRANSEN OM Å BLI IKT-FYRTÅRN INNEN HELSE, OMSORG OG VELFERD

IKTPLUSS har valgt ut 16 forprosjekter til siste runde i konkurransen om å bli IKT-fyrtårn innen helse, omsorg og velferd. To av disse kommer fra SINTEF sin konsernsatsing Velferdsteknologi. 1) OPTIMAL: The OPTimized e-care model for Individuals with Multi-morbidity And Long-term needs (UNN HF står som søker) og 2) MunICT - ICT in Municipal Health and Care Services. Les mer om disse to prosjektene her


VELFERDSTEKNOLOGI KAN GI BARN OG UNGE MED KOGNITIVE UTFORDRINGER SOM AD/HD OG AUTISME EN ENKLERE HVERDAG

For å vise hvilke muligheter velferdsteknologi kan gi, arrangerer Erre mulig? prosjektet en utstilling av kognitive hjelpemidler for barn og unge på Innovatoriet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Utstillingen er åpen for alle interesserte onsdager og torsdager fra 1/10-15 til 20/1-16. Les mer om utstillingen her
SEMINAR: VELFERDSTEKNOLOGI FOR EGENMESTRING. 16/9-15, DRAMMEN
Hvordan kan tilpasning av boligen og adgang til velferdsteknologi bidra til mestring og selvstendighet, sosial deltakelse og økt fysisk aktivitet for personer med demens? Hvordan kan slike tiltak støtte og avlaste pårørende i en omsorgsrolle? Dette er tema som vil bli belyst gjennom seminaret. Last ned program og les mer her

 


SEMINAR: INNOVASJON OG ANSKAFFELSER I KOMMUNEHELSETJENESTEN (12/3-15)

12. mars 2015 gjennomførte SINTEF og Oslo Medtech i samarbeid et seminar med tittel "Innovasjon og anskaffelser i kommunehelsetjenesten" i KS Agenda konferansesenter. Seminaret tiltrakk seg i underkant av 100 deltakere, jevnt fordelt fra offentlig sektor og leverandørindustri. Les mer om seminaret her.

Den nordiske tenketanken for velferdsteknologi drives av Nordisk senter for velferd og sosiale spørsmål, en institusjon under Nordisk Ministerråd. Tenketanken består av ti nøye utvalgte eksperter, to fra hver av de fem nordiske landene. Forskningssjef Randi Eidsmo Reinertsen hos oss er en av disse. Last ned publikasjonen "Nordic Thinktank for Welfare Technology - Making Implementation Easier"


SEMINAR: INNOVASJON OG ANSKAFFELSER I KOMMUNEHELSETJENESTEN, 12. MARS 2015

SINTEF og Oslo Medtech inviterer ledere og prosjektledere i kommunehelsetjenesten og leverandørindustri til et seminar der innovasjon, anskaffelser og gevinstrealisering står i sentrum. Du får presentert viktige læringspunkter fra både kommune- og leverandørperspektivet knyttet til noen av de mest interessante innovative anskaffelsene det siste året. Seminaret vil også gi deg verktøy for innovative anskaffelser og innovasjon som kan anvendes i egen organisasjon. Les mer her

 


MEDISINAUTOMAT GA ELDRE MESTRING


I Bærum kommune har 16 eldre prøvd ut automatisk utdeling av medisiner hjemme i stua. Blant resultatene var økt mestring, tidsbesparelse for hjemmetjenesten og færre feil ved medisineringen. Les mer i Gemini 18. februar 2015


KURS; VELFERDSTEKNOLOGI, FOR OG TIL HVEM? GJØVIK, 29/1-2015
Forelesere:

  • Dag Ausen og Tone Øderud, SINTEF (er med i flere store velferdsteknologi-prosjekter og har stor erfaring på området)
  • Inger-Ann Vekve og Randi Smestad, (Velferdsteknologiprosjektet Vestre Toten/Søndre Land)

Målgruppe:
Ansatte i helse og omsorgstjenesten, politikere, interesseorganisasjoner, pårørende og andre interesserte. Program og mer informasjon finnes her


KS ER I GANG MED Å UTVIKLE EN OPPLÆRINGSPAKKE FOR ALLE KOMMUNER

Den heter Velferdsteknologiens ABC. Formålet med opplæringspakken er å gi ansatte grunnleggende kompetanse og tilgang til nødvendige arbeidsverktøy for å vurdere, implementere og følge opp velferdsteknologiske løsninger.

Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe, men også om å gjøre folk i stand til å klare seg selv. Se videoen her

Foto: KS


SAMSPILL TIL ÅPENT MØTE OM BRUK AV VARSLINGS- OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI I DEMENSOMSORGEN

Trygge spor-prosjektet inviterte sammen med RFF-prosjektet Samspill til et åpent møte om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen 19. november 2015. Trygge spor-prosjektet bidro med innsikt i arbeidet med tjenestedesign og presenterte et utkast til rammeverk for implementering av GPS i demensomsorgen.


NYE OG FREMTIDSRETTEDE BOLIGLØSNINGER FOR ELDRE

SINTEF bistår Porsgrunn kommunes utviklingsarbeid av nye og fremtidsrettede boligløsninger for eldre i prosjektet Framtidens omsorgsplasser.

Foto: Siri Sørli


AKTIVE SPOR

Aktive spor utvikler apper på smarttelefon for personer med tidlig demens og deres pårørende.