Søknader IKT-fyrtårn innen helse, omsorg og velferd

IKTPLUSS har valgt ut 16 forprosjekter til siste runde i konkurransen om å bli IKT-fyrtårn innen helse, omsorg og velferd. SINTEF er med på to av disse prosjektene.

Fyrtårnsprosjekt
Ill.: Forskningsrådet/Shutterstock

OPTIMAL: The OPTimized e-care model for Individuals with Multi-morbidity And Long-term needs

Denne søknaden er et samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, som leder prosjektet.

Prosjektleder hos SINTEF er Ansattinfo mangler

Kroniske sykdommer er dagens store folkehelseutfordring i Norge og Europa. Mobil helseteknologi (mHelse) gir muligheter for forebygging, behandling og oppfølging av pasienter som kan supplere eller i noen tilfeller erstatte det tradisjonelle, fysiske møtet mellom behandler og pasient. Den nye stortingsmeldingen "Fremtidens primærhelsetjeneste" fastslår at teknologi vil bli en av bærebjelkene i fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste.

Visjon
Mobil helseteknologi er tatt godt i bruk i det ordinære tjenestetilbudet knyttet til forebygging, behandling og oppfølging av personer med kroniske sykdommer. Pasientene opplever god behandling og oppfølging til riktig tid, og på en mest mulig effektiv måte for tjenesteyter.

Mål
Målet med prosjektet er å utvikle tjenester og mobil helseteknologi, for behandling og oppfølging av hjemmeboende personer med kroniske sykdommer.


 

MunICT - ICT in Municipal Health and Care Services

Norges forskningsråd (NFR) har utlyst midler til fyrtårnprosjekter med målsetting å utvikle fremtidens IKT-løsninger for helse, omsorg og velferd. SINTEF IKT har tatt initiativ til et prosjekt som adresserer utfordringer knyttet til helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Prosjektleder hos SINTEF er Mette Røhne

Visjon
Helse og omsorgstjenester som optimerer bruk av ressurser gjennom nyskapende og innovativ bruk av teknologi.

Mål
Utvikle nyskapende IKT-løsninger i helse og omsorg som gjør det mulig for kommunene å skalere velferdsteknologi, forbedre arbeidsprosesser og samhandling og tilby helhetlige tjenester.