Evaluering av velferdsteknologi - Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Behovet for å kunne dokumentere økonomiske og andre effekter av velferdsteknologiske tiltak er økende.

Prosjektet skal gi empirisk og forskningsbasert innsikt om økonomisk effekter ved bruk av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Arbeidet skal gi innsikt og empiri om aktører og effekter, samt bidra til metodeutvikling når det gjelder å måle og verdsette effekter. Prosjektet inngår i SINTEFs strategiske satsing som blant annet har som mål å utvikle vitenskapelig og forskningsbasert kunnskap for å etablere et helhetlig rammeverk for effektevaluering av velferdsteknologi. Resultatene fra dette prosjektet skal bidra inn i utviklingen av rammeverket for å få bredere vitenskapelig dokumentert informasjon om kostnader og eventuelt (netto) gevinster når kommunale tjenesteprodusenter tar i bruk velferdsteknologi.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
KS

Varighet
2014-2015