Effektevaluering

Behovet for å kunne dokumentere økonomiske og andre effekter av velferdsteknologiske tiltak er økende.

Rammeverk for helhetlig kartlegging, måling og verdsetting av økonomiske og andre samfunnsmessige effekter av velferdsteknologi (kilde: SINTEF).
Rammeverk for helhetlig kartlegging, måling og verdsetting av økonomiske og andre samfunnsmessige effekter av velferdsteknologi (kilde: SINTEF).

Det er store forhåpninger knyttet til potensialet i velferdsteknologi. Mantraet om at teknologi ikke kan erstatte mennesker i omsorgssektoren er i ferd med å erstattes med troen på at teknologien kan frigi menneskelige ressurser til de oppgavene der det er størst behov for dem.

Samtidig er det et uttalt behov fra mange ulike aktører om å kunne si noe om effektene av velferdsteknologi. Overordnede myndigheter, kommunene og flere aktører innen helsesektorens verdikjede, etterspør empirisk bevis på effektene av å utnytte velferdsteknologi som tiltak. Dette gjelder både effekter knyttet til drifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, i tillegg til konsekvenser for kvaliteten i tjenestetilbudet. Det er behov for kunnskapsbasert beslutningsstøtte, både i innovasjonsprosessen og for optimal allokering av ressurser.

SINTEF vil gjennom sin strategiske satsing på velferdsteknologi utvikle et tverrfaglig forskningsbasert metodisk rammeverk for å kunne evaluere økonomiske og andre samfunnsmessige effekter av velferdsteknologi. Et slikt rammeverk etterspørres av blant annet leverandører av teknologi, kommuner og sentrale myndigheter både nasjonalt og internasjonalt. Det overordnede målet er et bedre beslutningsgrunnlag både når det gjelder utvikling, implementering, investering og bruk av velferdsteknologi. 

KontaktAnsattinfo mangler forskningsleder, SINTEF Teknologi og samfunn

Prosjekter innenfor Effektevaluering