Tabell 5.9
Totale driftskostnader til psykisk helsevern for voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå. 2007 og 2008, samt 2008 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet. Løpende kroner

 

Psykisk helsevern for voksne

2007

Pst. av lands-gjennom-snittet

2008

Pst. av lands-gjennom-snittet

2008 inkl. avskrivninger mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Sør-Øst RHF

3 437

102

3 640

102

3 903

103

Helse Vest RHF

3 302

98

3 464

97

3 665

96

Helse Midt-Norge RHF

2 973

88

3 155

89

3 329

88

Helse Nord RHF

3 662

109

3 882

109

4 197

110

Totalt

3 367

100

3 560

100

3 804

100

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb). Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |