Pasientstrømmer
Oversikter som viser forholdet mellom pasientenes bosted og behandlingssted kalles pasientstrømmer. Slike oversikter er av interesse i flere sammenhenger. Pasientstrømmer kan for eksempel gi et bilde av hvordan retten til fritt sykehusvalg praktiseres. Videre kan endret organisering og funksjonsfordeling i spesialisthelsetjenesten gjøre det aktuelt å følge hvordan pasientene beveger seg innenfor og mellom helseregionene. Pasientstrømmer er også velegnet til å følge opp noen av målsettingene i forbindelse med oppretting av regionale helseforetak, blant annet samordning av helsetjenesten innenfor den enkelte helseregion.

Pasientstrømmene ut og inn av helseregionene har vært beskjedne i størrelse, og endringene fra et år til det neste har vært små. Unntaket har vært avtalefestet bruk av Riks- og Radiumhospitalet (tilhørte tidligere Helse Sør) for pasienter hjemmehørende i Helse Øst. Etter at Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen i 2007 er ikke dette lenger definert som en pasientstr��m. Ellers er det bruk av private sykehus som utgjør de største pasientstrømmene. Behandling ved private sykehus regnes som behandling utenfor bosted, uavhengig av hvor det private sykehuset er lokalisert.

Tabellene gjelder kun somatikk. Du finner dem her >>
og de omfatter:

  • Dagpasienter
  • Døgnpasienter
  • Elektive opphold for døgnpasienter
  • Polikliniske konsultasjoner
  • DRG-poeng

og viser pasientstrømmer mellom helseregionene og mellom helseforetak og HF-områder innenfor den enkelte region.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |