Spørsmål og svar
 • Hvor finner jeg informasjon om HF-institusjoner og HF-områder?
 • Svar: HF-tabellene er en del av SAMDATA Nøkkeltallsrapportene for 2007 og 2008, mens de var presentert i en egen publikasjon for 2006. Informasjonen for 2006 finner du i "Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006" som ligger under Tabeller på helseforetaksnivå.

 • Hva er en liggedag?
 • Svar: Liggedag i vår definisjon er antall dager pasienten har vært innlagt på sykehus. En pasient som er inn- og utskrevet samme dag, vil i våre beregninger ha 0,5 liggedager på sykehus.

 • Hva er forskjellen på et ø-hjelpsopphold og et elektivt opphold?
 • Svar: Et elektivt opphold er en planlagt innleggelse, mens et ø-hjelpsopphold er et opphold som ikke ved innleggelsestidspunktet var planlagt på forhånd.

 • Kan det beregnes kostnader per avdelingstype eller for en bestemt diagnose?
 • Svar: Nei. I de datagrunnlag som er tilgjengelig for SAMDATA er det kun de totale kostnader for et helseforetaket eller et sykehus som er med. Det vil ikke være mulig å henføre kostnadene til avdelinger eller til bestemte diagnoser.

 • Er private med i oversiktene?
 • Svar: ISF-aktivitet utført av private avtalespesialister er inkludert i tallgrunnlaget presentert i SAMDATA-rapportene. Tall for konsultasjoner utført av private avtalespesialister (NAV-finansiert aktivitet) er inkludert i oversikter presentert i kapittel 1 og 3 i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 (Pdf - 6 Mb) og SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 6 Mb). Opphold ved private opptreningsinstitusjoner er også presentert samme sted. Kostnader til private rusinstitusjoner, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner med driftsavtale er med i de totale drifstkostnadene. Det samme gjelder kostnader til private avtalespesialister.

 • Hvor mange personer bor i de forskjellige helseregionene?
 • Svar: Folketall per 1.1.2009 etter helseregion.

 

Innbyggere totalt

Innbyggere
0-17 år

Innbyggere 18 år og eldre

Helseregion Sør-Øst

2 672 951

597 956

2 074 995

Helseregion Vest

996 712

244 185

752 527

Helseregion Midt-Norge

666 164

154 408

511 756

Helseregion Nord

463 425

106 932

356 493

Totalt

4 799 252

1 103 481

3 695 771

Datakilde: Ssb

        Se også Vedlegg SV6 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 208" (Pdf - 2 Mb),
        som viser befolkningsutviklingen over en lengre tidsperiode.

 • Hvor kommer opplysningene i SAMDATA fra?
 • Svar: SAMDATA bygger på pasientdata innsamlet av NPR, institusjonsstatistikk (driftsdata og personelldata) innsamlet av Statistisk sentralbyrå (SSB), og regnskapsopplysninger innsamlet i fellesskap av SINTEF og SSB.

 • Hvorfor bruker SAMDATA i noen tilfeller betegnelsene "regionalt helseforetak (RHF)" og "helseforetak", mens man i andre tilfeller bruker "helseregion" og "helseforetaksområde".
 • Svar: Folk kan bli behandlet ved andre helseforetak enn der de bor. Når vi beregner bruken av tjenester, tar vi derfor utgangspunkt i pasientenes bosted (helseregion/ foretaksområde). Når vi beregner produksjon og produktivitet tar vi derimot utgangspukt i hvem som har produsert tjenesten (RHF/helseforetak).

Publisert 10. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |