Sektorrapport somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

Høyest aktivitets- og kostnadsvekst i Helse Midt-Norge

Både kostnadene og aktiviteten ved de somatiske sykehusene hadde en jevn årlig vekst fra 2003 til 2007. Veksten fortsetter fra 2007 til 2008, men veksttakten er lavere enn tidligere. Helse Midt-Norge hadde høyest aktivitets- og kostnadsvekst både i perioden 2003-2008 og siste år. Helse Sør-Øst og Helse Vest hadde lavest aktivitets- og kostnadsvekst siste år.

Sengetall og liggetid sank ekstra mye fra 2007 til 2008, etter å ha vært gjennom en gradvis nedgang i perioden 2003-2007. Alle helseregionene har hatt betydelig reduksjon i sengetallet, men det er ulikheter i hvilke år de største reduksjonene har kommet. I hele perioden har denne utviklingen skjedd samtidig med en klar dreining mot mer dagbehandling (behandling uten innleggelse). Reduksjonen i liggetid skyldes også at pasientene skrives ut tidligere enn før.

Sterk vekst i antall legeårsverk

Den somatiske spesialisthelsetjenesten hadde en moderat vekst i antall registrerte årsverk totalt sett fra 2003 til 2008. Antallet legeårsverk, derimot viste en betydelig økning i samme periode – fra ca. 7 600 årsverk i 2003 til over 8 800 årsverk i 2008, en økning på 15,6 prosent.

Helseforetakene er blitt mer kostnadseffektive

Helseforetakene har hatt en signifikant økning (vekst som er for stor til å skyldes statistiske tilfeldigheter) av sin kostnadseffektivitet fra 2007 til 2008.

Helseforetakene har hatt betydelige regnskapsmessige underskudd i perioden 2003 til 2007, men de disse ble kraftig redusert fra 2007 til 2008.

Behovsforskjeller forklarer mye av de geografiske forskjellene i kostnader per innbygger

Det er til dels store variasjoner i beregnet ressursbruk til spesialisthelsetjenester per innbygger mellom ulike helseforetaksområder. Mye av forskjellene ser ut til å skyldes at befolkningen har et behov for tjenester som er forskjellig fra landsdel til landsdel.

Også betydelige forskjeller i kostnadsnivået sykehusene imellom bidrar til at utgiftene per innbygger varierer i ulike deler av landet.

Publisert 14. oktober 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |