Sektorrapport psykisk helsevern 2008

Langt flere voksne enn før får et behandlingstilbud

Den ti-årige ”Opptrappingsplanen for psykisk helse” ble avsluttet ved utgangen av 2008. I løpet av opptrappingsperioden har antallet utskrivninger steget fra 29 200 i 1998 til 49 200 i 2008, en økning på 68 prosent. Det har ikke vært noen tilsvarende økning i antall opphold per pasient. Økningen gjenspeiler derfor at flere mennesker har fått et døgnbasert behandlingstilbud. Økningen har særlig skjedd ved døgnavdelinger utenfor sykehusene. Dette innebærer at tilbudet er blitt desentralisert, noe som var et viktig mål i Opptrappingsplanen.

Fra 1998 til 2008 økte antall konsultasjoner polikliniske konsultasjoner fra 476 tusen til 1,1 million, en økning på nær 131 prosent. Men produktivitetsveksten (konsultasjoner per behandler) har vært langt svakere enn forutsatt i Opptrappingsplanen.

Færre døgnplasser enn før

På tross av økt antall utskrivninger har tallet på døgnplasser blitt redusert med nær 25 prosent. I følge Opptrappingsplanen skulle plasstallet ha økt. Nedgangen har særlig kommet ved sykehjemmene. Disse var på det nærmeste avviklet allerede i 2004. Målet var at sykehjemmene skulle erstattes av aktive behandlingsplasser ved Distriktspsykiatriske sentre (DPS). Nedbyggingen av sykehjemmene har likevel vært langt kraftigere enn forutsatt.

Økningen i antall utskrivninger har bare vært mulig gjennom en vesentlig nedkorting av oppholdenes varighet, fra gjennomsnittlig 110 døgn i 1998 til 28 døgn i 2008.

Bruk av tvang

Basert på et utvalg institusjoner med tilfredsstillende datakvalitet har vi estimert utviklingen i antall tvangsinnleggelser (spesialistvedtak) fra 2001 og fremover. På tross av Opptrappingsplanens vektlegging av frivillighet, økte antall tvangsinnleggelser fram til 2006. Antallet har senere gått ned, særlig det siste året i Opptrappingsperioden, og ligger nå noe under nivået i 2001. Pga. fortsatt mangelfull rapportering av tvangsdata knytter det seg likevel usikkerhet til resultatene.

Flere barn og unge får behandling enn tidligere, men døgntilbudet har ikke økt som planlagt

I 2008 mottok 53 111 barn og unge behandling i det psykiske helsevernet. Dette utgjør 4,8 prosent av alle barn og unge. Opptrappingsplanen forutsatte en økning fra 2,0 til 5,0 prosent i løpet av opptrappingsperioden. Dette målet er dermed langt på vei nådd. Det er imidlertid fortsatt store regionale forskjeller. Nær dobbelt så mange barn og unge i Nord-Norge (6,9 prosent) som på Vestlandet (3,7 prosent) mottar nå et behandlingstilbud.

Døgnavdelingene har ikke blitt utbygd i tråd med Opptrappingsplanens forutsetninger. Plasstallet skulle her øke fra ca. 300 til ca. 500 i løpet av perioden, senere nedjustert til 400. Ved utløpet av perioden var det totalt 323 plasser, bare 30 flere enn i 1998.

Publisert 14. oktober 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |