Sektorrapport rusbehandling 2008

Geografiske forskjeller i ventetid på rusbehandling

Ventetiden før innleggelse for rusbehandling var på ni uker i Helse Sør-Øst, mens tilsvarende ventetid var på 15 uker i Helse Nord. Også for poliklinisk behandling var det forskjeller i ventetid. Ventetiden var seks uker i Helse Sør-Øst mens det var 11 uker å vente på poliklinisk behandling i Helse Nord. Ventetiden for poliklinisk rusbehandling var kortere i det psykisk helsevernet enn i russektoren.

Økt ressursbruk men liten aktivitetsvekst

Mens det stadig brukes mer penger på rusbehandling, ser vi ingen økning i døgnbehandling. Derimot er det en viss økning i poliklinisk aktivitet. Den økte ressursbruken synes også å ha gått til styrking av fagkompetansen gjennom flere årsverk med helse- og sosialfaglig utdanning.

Rusbehandlingstilbudet er ulikt organisert i regionene

Organiseringen av døgnbasert og poliklinisk behandling er ulik i regionene. I Helse Vest er 80 prosent av døgntilbudet samorganisert med poliklinisk tilbud, mens dette kun gjelder for en tredjedel av døgntilbudet i de andre regionene.

Publisert 14. oktober 2009

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |