Nasjonale nøkkeltall
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen nasjonalt for de tre sektorene psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk spesialisthelsetjeneste i perioden 2003-2008

Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten. Nasjonale tall 2003-2008

Nøkkeltall

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Prosent endring
07-08

Aktivitet somatisk sektor

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

828 876

840 590

854 581

876 196 1)

862 632

874 167

1,3

Dagopphold

429 578

468 262

514 139

548 645

572 690

555 758

-3,0

Samlet antall opphold

1 258 454

1 308 852

1 368 720

1 424 841

1 435 322

1 429 925 

-0,4

Dagopphold ekskl. dagrehab.2)

382 301

416 461

454 032

478 453

513 853

545 779

6,2

Samlet antall opphold ekskl. dagrehabilitering 2)

1 211 177

1 257 051

1 308 613

1 354 649

1 376 485

1 419 946

3,2

Polikliniske konsultasjoner

3 240 745

3 374 388

3 458 478

3 551 519

3 736 048 3)

3 882 038

3,9

Konsultasjoner private avtale spesialister, ekskl. ISF-virksomhet 4)

 

 

2 032 896

2 018 093

2 092 234

2 093 279

0,1

Opphold ved opptrenings­institusjoner

 

 

 

28 425

31 928

33 571

5,1

DRG-poeng døgnopphold 4)

877 291

890 668

919 358

948 274

957 847

975 772

1,9

DRG-poeng dagopphold 4)

145 643

151 326

163 631

163 316

178 376

178 397

0,0

Samlet antall DRG-poeng 4)

1 022 934

1 041 994

1 082 989

1 111 590

1 136 223

1 154 169

1,6

DRG-poeng dagopphold ekskl. dagrehabilitering 2), 4)

139 969

145 110

156 418

154 893

171 315

177 200

3,4

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehabilitering 2), 4)

1 017 260

1 035 778

1 075 776

1 103 167

1 129 162

1 152 972

2,1

Gj.sn. liggetid døgnopphold 5)

5,3

5,2

5,1

5,0

4,9

4,7

-4,1

Gj.sn. liggetid alle opphold 5)

3,7

3,5

3,4

3,2

3,1

3,1

0,0

Gj.sn. liggetid alle opphold, ekskl. dagrehabilitering 2),5)

3,8

3,6

3,5

3,4

3,2

3,1

-3,1

Aktivitet psykisk helsevern

 

 

 

 

 

 

 

Polikliniske konsultasjoner PHV

699 221

758 979

867 390

930 789

988 418

1 098 898

11,1

Døgnopphold PHV 6)

44 739

45 721

47 597

51 704

51 571

52 829

2,4

Utskrivninger PHV 6)

40 355

41 249

43 515

47 549

47 681

49 195

3,2

Antall oppholdsdøgn PHV

1 673 563

1 612 392

1 571 281

1 560 009

1 481 883

1 383 137

-6,7

Behandlede pasienter PHBU

34 434

39 340

43 426

47 280

49 479

53 111

7,3

Polikliniske tiltak PHBU

447 000

495 963

561 304

641 972

717 160

816 960

13,9

Personell

 

 

 

 

 

 

 

Årsverk somatikk 7)

63 155

63 498

64 186

65 140

65 071 8)

64 941

-0,2

Herav antall legeårsverk 7)

7 592

7 922

8 199

8 412

8 558 8)

8 771

2,4

Årsverk PHV9

15 435

15 585

16 148

16 533

16 700

16 726

0,2

Årsverk PHBU

2 982

3 033

3 203

3 507

3 682

3 763

2,2

Årsverk priv. avtalespes. PHV

579

580

585

606

584

601

3,1

Årsverk priv. avtalespes. som.

552

569

558

561

561

569

1,4

Senger/døgnplasser

 

 

 

 

 

 

 

Effektive senger somatikk

12 986

13 039

12 948

12 835

12 518

11 883

-5,1

Døgnplasser PHV

5 296

5 169

5 005

4 980

4 746 10)

4 557

-4,0

Døgnplasser PHBU

337

326

331

335

334

323

-3,3

Kostnader (millioner kr) 11), 12)

 

 

 

 

 

 

 

Somatikk

44 071

46 786

49 139

53 364

58 375

62 632

7,3

 - i tillegg kapitalkostnader 13)

 

 

4 323

4 488

4 581

4 574

-0,1

Psykisk helsevern voksne

9 294

9 609

10 395

11 001

12 251

13 197

7,7

- i tillegg kapitalkostnader 13)

 

 

908

1 029

979

899

-8,2

Psykisk helsevern barn og unge

1 667

1 830

2 015

2 238

2 495

2 735

9,6

- i tillegg kapitalkostnader 13)

 

 

175

204

217

227

4,8

Rusbehandling

 

1 723

1 894

2 120

2 303

2 644

14,8

- i tillegg kapitalkostnader 13)

 

 

81

91

85

142

67,4

Behandlingssektorene i spesialisthelsetjenesten samlet

55 032

59 948

63 443

68 723

75 424

81 208

7,7

- i tillegg kapitalkostnader 13)

 

 

5 487

5 812

5 862

5 842

-0,3

Aktiviteter og kostnader

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, ekskl. avskr. mv.10, 14

 

 

 

 

38 296

40 023

4,5

Driftskostn. DRG-virksomhet per DRG-poeng, inkl. avskr. mv.12), 14)

 

 

 

 

41 496

43 134

3,9

Driftskostn. DRG-virksomhet per liggedag, ekskl. avskr. mv.12), 14)

 

 

 

 

9 557

10 418

9,0

Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, inkl. avskr. mv.12), 14)

 

 

 

 

10 356

11 228

8,4

 

Datakilde: SINTEF, SSB og NPR.

1) Oslo kommunale legevakt kom inn under ISF-ordningen i 2006. Institusjonen er ikke inkludert i tallene for årene før 2006.

2) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid lik 0 dager.

3) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 polikliniske konsultasjoner for første gang. I 2007 rapporterte enheten 91 848 konsultasjoner, i 2008 98 705 konsultasjoner.

4) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte henholdsvis 56, 69, 81 og 65 prosent godkjente og komplette data i driftsårene 2005-2008. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for somatisk sektor. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

5) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Opphold med 366 liggedager eller mer kodes om til 366 liggedager.

6) Antall døgnopphold er alle utskrevne pasienter samt de som ligger inne i året men utskrives etter årsskiftet, Antall utskrivninger er antall pasienter utskrevet i 2006.

7) Punkttall per 31.12 i driftsåret. Årsverk for fødestuer og helsesentre er holdt utenfor. Dersom disse inkluderes er totale antall årsverk i 2008 lik 65 832 og antall legeårsverk 8 820.

8) Årsverkstallene for 2007 avviker fra fjorårets tall presentert i SAMDATA Nøkkeltallsrapport for spesialisthelsetjenesten. Dette skyldes at det er oppdaget feil i datagrunnlaget fra Sykehuset Innlandet HF for 2007, ved at det ble innlemmet for mange kontoarter i uttrekket for 2007. Vi har derfor valgt å bruke tallene fra 2006 som estimat for dette helseforetaket i 2007. Dette medfører en nedgang på 311 årsverk i 2007.

9) 2007-tallene er korrigert fra i fjor, på grunn av at Rus-enhet/ARP var inkludert i fjorårets årsverkstall for Sykehuset Levanger.

10) 2007-tallene er korrigert fra i fjor, på grunn av feilrapportering i fjorårets tall fra Sykehuset Valen, Fonna HF.

11) 2007-tallene er marginalt korrigert ved enkelte foretak.

12) Tallene er i løpende kroner. Dersom tallene ønskes deflatert til faste kroner henvises til tabell 2.4 og vedlegg SV6 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”  (Pdf - 2 Mb) der to typer deflatorer som kan benyttes er presentert.

13) Det er ikke beregnet kapitalkostnader for private institusjoner uten driftsavtale, da dette antas å være betalt som en del av prisen de offentlige betaler de private.

14) Se kapittel 12 i "SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008" for endringer målt i faste priser, samt effekter av systemtekniske endringer.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |