Psykisk helsevern
I det følgende presenteres nasjonal og regional utvikling i kostnader til, og finansiering av, henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne fra 2007 til 2008.

I 2008 var totale kostnader (ekskl. kapitalkostnader) til det psykiske helsevernet på nasjonalt nivå 15,9 milliarder kroner. Herav utgjorde kostnadene til psykisk helsevern for barn og unge 2,7 milliarder kroner og kostnadene til psykisk helsevern for voksne 13,2 milliarder kroner. Kapitalkostnadene i psykisk helsevern utgjorde i 2008 1,1 milliarder kroner, hvorav 899 millioner kroner var knyttet til psykisk helsevern for voksne. Totale kostnader til det psykiske helsevernet inkludert avskrivninger mv. var dermed ca. 17 milliarder kroner.

Korrigert for prisstigning var økningen i de totale driftskostnadene (ekskl. kapitalkostnader) til det psykiske helsevernet på 376 millioner kroner, eller 2,4 prosent. Psykisk helsevern for barn og unge har økt med 103 millioner kroner, eller 3,9 prosent fra 2007 til 2008, og psykisk helsevern for voksne har økt med 273 millioner kroner, eller 2,1 prosent. Inkludert kapitalkostnadene var økningen i de totale driftskostnadene til det psykiske helsevernet 241 millioner kroner, eller 1,4 prosent. Som andel av driftskostnadene (inkl. kapitalkostnader) er kapitalkostnadene i psykisk helsevern for barn og unge (åtte prosent) marginalt høyere enn i psykisk helsevern for voksne (seks prosent) i 2008.

Korrigert for gjestepasientoppgjør og prisvekst øker totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til det psykiske helsevernet i alle fire helseregioner fra 2007 til 2008 (jf. tabell 5.5). Helse Sør-Øst RHF har den høyeste kostnadsveksten med 2,6 prosent, mens Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF øker med hhv. 1,8 og 2,3 prosent. Helse Nord RHF øker relativt minst med 0,5 prosent. Sammenliknet med utviklingen mellom 2006 og 2007, er kostnadsveksten mellom 2007 og 2008 generelt lavere. Den lave samlede veksten i Helse Nord RHF skyldes negativ utvikling i driftskostnadene i psykisk helsevern for barn og unge og lav vekst i psykisk helsevern for voksne (jf. tabell 5.5). I Helse Midt-Norge RHF er det omvendt – her øker psykisk helsevern for barn og unge med 5,2 prosent, mens psykisk helsevern for voksne øker med 1,7 prosent. Også Helse Sør-Øst RHF har en realvekst på 5,2 prosent i psykisk helsevern for barn og unge, mens Helse Vest RHF øker driftskostnadene i psykisk helsevern for barn og unge med 3,9 prosent. Tilsvarende realvekst i psykisk helsevern for voksne er hhv. 2,1 og 1,3 prosent i de to sistnevnte helseregionene.

Kostnadsveksten i det psykiske helsevernet finansieres hovedsakelig ved økte rammeoverføringer fra RHF-ene til helseforetakene og økte statlige øremerkede midler. I psykisk helsevern for voksne reduseres polikliniske refusjoner i alle regioner fra 2007 til 2008, og i det psykiske helsevernet sett under ett, reduseres polikliniske refusjoner med 1,2 prosent. Finansiering via øremerkede statstilskudd øker med ca. 15 prosent fra 2007 til 2008 – mest i Helse Midt-Norge RHF med over 18 prosent.

Nasjonale oversikter

Regionale oversikter

Om data

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |