Tabell 5.8
Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå. 2007 og 2008, samt 2008 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet. Løpende kroner

 

Psykisk helsevern for barn og unge

2007

Pst. av lands-gjennom-snittet

2008

Pst. av lands-gjennom-snittet

2008 inkl. avskrivninger mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Sør-Øst RHF

2 355

104

2 594

105

2 833

106

Helse Vest RHF

1 947

86

2 126

86

2 300

86

Helse Midt-Norge RHF

1 935

85

2 154

87

2 256

84

Helse Nord RHF

3 036

134

3 114

126

3 359

125

Totalt

2 272

100

2 479

100

2 686

100

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb). Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |