Tabell 5.16
Kostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til og finansiering av psykisk helsevern samlet, psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) og voksne (PHV-V). Eks. private institusjoner uten driftsavtale og korrigert for gjestepasientoppgjøret. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i 2008. Regionalt nivå. Millioner kroner

 

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Sum RHF

Totale driftskostnader

9 104

3 126

1 947

1 717

15 894

 - herav PHBU

1 551

519

333

333

2 736

 - herav PHV-V

7 553

2 607

1 615

1 384

13 158

Finansiert av:

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

460

135

111

97

803

 - herav PHBU

188

61

45

45

338

 - herav PHV-V

272

74

67

52

465

B. Øremerkede statstilskudd 1)

1 203

533

308

263

2 307

 - herav PHBU

 

 

 

 

 

 - herav PHV-V

 

 

 

 

 

C. Pasientbetaling

50

21

14

11

95

 - herav PHBU

0

0

0

0

0

 - herav PHV-V

50

21

14

11

95

D. Andre inntekter

429

95

117

38

679

 - herav PHBU

42

18

9

11

80

 - herav PHV-V

387

77

108

27

599

E. Finansiert av RHF 2)

6 962

2 342

1 397

1 308

12 010

 - herav PHBU

 

 

 

 

 

 - herav PHV-V

 

 

 

 

 

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb). Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen statlig øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne i 2007 og 2008. Det presenteres derfor kun sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i psykisk helsevern totalt i 2007 og 2008.

2) Driftskostnader finansiert av RHF residualbestemmes, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene A, B, C og D. Da vi ikke kan skille mellom statlig øremerkede opptrappingsplanmidler (B) benyttet i hhv. PHBU og PHV-V, presenteres ikke sektorspesifikke tall for RHF-ets finansiering.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |