Tabell 5.13
Øremerkede tilskudd 1) fra staten til det psykiske helsevernet. Regionalt nivå. 2007 og 2008. Millioner kroner, løpende og faste priser og prosentvis endring

 

 

Psykisk helsevern

2007
(løpende priser)

2007
(faste priser)

2008

Nominell endring
2007-2008

Reell
endring
2007-2008

Helse Sør-Øst RHF

980

1 034

1 203

22,8

16,3

Helse Vest RHF

454

479

533

17,4

11,3

Helse Midt-Norge RHF

247

261

308

24,7

18,3

Helse Nord RHF

222

234

263

18,5

12,5

Totalt

1 903

2 007

2 307

21,3

15,0

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb). Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne for alle regioner i 2007 og 2008. Det presenteres derfor kun sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i psykisk helsevern totalt i 2007 og 2008.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |