Tabell 5.10
Totale driftskostnader til det psykiske helsevernet samlet, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå. 2007 og 2008, samt år 2008 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet. Løpende kroner

 

Sum psykisk helsevern

2007

Pst. av lands-gjennom-snittet

2008

Pst. av lands-gjennom-snittet

2008 inkl. avskrivninger  
mv.

Pst. av lands-gjennom-snittet

Helse Sør-Øst RHF

3 193

103

3 406

103

3 664

103

Helse Vest RHF

2 966

95

3 136

95

3 331

94

Helse Midt-Norge RHF

2 730

88

2 923

88

3 081

87

Helse Nord RHF

3 516

113

3 705

112

4 003

113

Totalt

3 113

100

3 312

100

3 547

100

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008" (Pdf - 2 Mb). Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |