Om data

I den grad tallgrunnlaget har gjort det mulig er det i fremstillingen skilt mellom kostnader og finansieringskomponenter til henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne, samt sum kostnader og finansiering av de to pasientgruppene. Grunnet korreksjon for gjestepasientoppgjøret og kjøp hos private institusjoner uten driftsavtale vil totale driftskostnader på nasjonalt nivå avvike noe fra totale driftskostnader når utgiftene ved de regionale helseforetakene summeres. Dette redegjøres nærmere for i beskrivelsen av datagrunnlag og definisjoner i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008" (Pdf - 2 Mb).

Kontrollen av regnskapsdata for 2008 har avdekket enkelte feil og mangler i materialet for 2007, og korreksjoner har blitt utført fortløpende. Tallgrunnlaget for 2007 vil derfor avvike noe fra de regnskapstallene som ble publisert i fjorårets utgave av SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007. I tabellene presenteres tallene hovedsaklig faste 2008-kroner, men enkelte tabeller gir også løpende priser for 2007. Ved sammenlikning med 2007 har vi benyttet SSBs deflator for prisvekst i konsum av helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen (5,5 prosent).

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |