Tabell 5.3
Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.) til og finansiering av psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge, voksne og samlet. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. 2007 og 2008. Millioner kroner (faste priser) og prosentvis realendring

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

Totale driftskostnader
(ekskl. avskrivninger)

2 632

2 735

3,9

12 924

13 197

2,1

15 556

15 932

2,4

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

316

338

6,9

497

465

-6,3

813

803

-1,2

B. Øremerkede statstilskudd 1)

*

*

*

*

*

*

2 007

2 307

15,0

C. Pasientbetaling

0

0

0,0

79

95

20,6

79

95

20,6

D. Andre inntekter

94

80

-14,8

608

599

-1,5

702

679

-3,3

E. Finansiert av RHF 2)

2 221

2 316

4,3

9 672

9 731

0,6

11 955

12 047

0,8

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”  Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne i alle helseforetakene i 2008. Det presenteres derfor kun samlet sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i 2007 og 2008.

2) Driftskostnader finansiert av RHF residualbestemmes, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene A, B, C og D. Da vi ikke kan skille mellom øremerkede tilskudd til psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne, presenteres kun totaltall for det psykiske helsevernet.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |