Tabell 5.1
Totale driftskostnader (ekskl. og inkl. avskrivninger mv.) i psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge, voksne og samlet. Fordelt på totale driftskostnader ved institusjoner, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. Avskrivningskostnader. 2007 og 2008. Millioner kroner (faste priser) og prosentvis realendring

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

2007

2008

Pst. endr.

Totale driftskostnader (ekskl. avskrivninger mv.)

2 632

2 735

3,9

12 924

13 197

2,1

15 556

15 932

2,4

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institusjoner

2 625

2 727

3,9

12 654

12 930

2,2

15 279

15 657

2,5

Driftstilskudd private til spesialister

7

7

2,3

268

266

-0,8

276

274

-0,7

Privatpleie

0

0

0,0

2

1

-29,4

2

1

-29,4

Avskrivningskostnader 1)

229

227

-0,8

1 032

899

-12,9

1 262

1 126

-10,7

Totale driftskostnader inkl. avskrivninger mv. (sum kto. 4-7)

2 861

2 962

3,5

13 956

14 096

1,0

16 818

17 058

1,4

 

Datakilde: SSB og SINTEF

For definisjoner og datagrunnlag, se vedlegg PV5, PG1 og PG2 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb) 
Alternativer til deflator for korrigering av prisvekst gis i kapittel 2 i denne rapporten.

1) Avskrivninger kto. 60, husleiekostnader kto. 630 og tap og lignende kto. 78 i artskontoplan for rapportering av regnskapsdata 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |