Tabell 3.9
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregion Nord. Faktisk aktivitet. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pst. endr. 07-08

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

91 532

92 636

93 045

93 956

92 407

90 514

-2,0

Dagopphold

47 889

48 904

50 956

55 672

56 041

55 786

-0,5

Dagopph. ekskl. rehab.1)

40 484

41 612

43 113

47 378

48 505

52 734

8,7

Samlet antall opphold ekskl. dagrehab.1)

132 016

134 248

136 158

141 334

140 912

143 248

1,7

Polikliniske konsultasjoner

396 988

402 797

406 772

420 622

426 173

445 438

4,5

Konsultasjoner private avtalespes. ekskl. ISF-virksomhet 2)

 

 

 

110 293

97 928

103 746

5,9

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

4 356

4 196

4 439

5,8

DRG-poeng døgnopphold 3)

94 104

94 810

96 928

99 299

97 648

99 923

2,3

DRG-poeng dagopphold 3)

15 755

15 178

15 561

15 772

16 629

17 164

3,2

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab.1), 3)

14 866

14 303

14 619

14 777

15 724

16 798

6,8

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab.1), 3)

108 970

109 113

111 547

114 076

113 372

116 721

3,0

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV 4)

4 647

4 765

4 747

5 381

5 836

6 141

5,2

Døgnopphold PHV

5 346

5 481

5 391

5 779

6 240

6 507

4,3

Polikliniske konsultasjoner PHV 4)

68 080

77 460

77 472

88 395

101 022

105 306

4,2

Behandlede pasienter PHBU

5 078

5 617

6 238

6 562

6 810

7 345

7,9

Polikliniske tiltak PHBU 5)

62 662

68 062

76 492

83 813

91 188

108 290

18,8

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

2) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Det tas utgangspunkt i avtalespesialistens tilhørighet til RHF ved beregningen. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 65 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2008. For Helse Nord var tilsvarende prosent 71. Prosenttallene for Helse Nord i 2006 og 2007 var henholdsvis 52 og 88. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av beregningsgrunnlaget for den totale dag- og døgnoppholdsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

3) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

4) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

5) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag). 

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |