Bruk av spesialisthelsetjenester, samlet for Somatikk og Psykisk helsevern

Her gis en oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i forhold til befolkningen i det psykiske helsevernet og den somatiske spesialisthelsetjenesten. Indikatorene for bruk av tjenester er presentert etter bostedsregion og nasjonalt.

Datagrunnlaget som benyttes er innhentet fra Norsk pasientregister både fra det psykiske helsevernet og for den somatiske sektoren. Befolkningstall er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

I det psykiske helsevernet for barn og unge måles bruken av tjenester med utgangspunkt i indikatorer for dekningsgrad (prosentandelen av befolkningen under 18 år som har mottatt behandling) og i form av polikliniske tiltak.

I det psykiske helsevernet for voksne benyttes tallet på utskrivninger fra døgnavdelinger, opphold totalt ved døgnavdelinger (inneholder utskrivninger og pasienter inneliggende ved overgangen til neste år), antall oppholdsdøgn samt antallet polikliniske konsultasjoner som aktivitetsmål. Aktiviteten sammenholdes med antall innbyggere 18 år og eldre.

I den somatiske spesialisthelsetjenesten måles aktiviteten i form av antall døgn- og dagopphold og antall polikliniske konsultasjoner. For døgn- og dagoppholdene er det også beregnet DRG-poeng. Det gis også oversikt over antall liggedøgn. Aktiviteten sammenholdes med antall innbyggere.

Tabeller - forbruk av spesialisthelsetjenester, samlet for Somatikk og Psykisk helsevern på regionnivå og for de enkelte helseregionene

 

Publisert 13. juli 2009

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |