Tabell 3.8
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregion Midt-Norge. Rater i den somatiske spesialist¬helsetjenesten, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold per 1 000 innbyggere

181

184

184

182

177

179

Dagopphold per 1 000 innbyggere

88

101

102

108

120

124

Dagopph. ekskl. rehab. per 1 000 innb.1)

85

100

100

107

118

123

Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere

808

842

830

827

838

874

Kons. private avtalespesialister per 1 000 innb. ekskl. ISF-virksomhet 2)

 

 

 

324

345

357

Opphold per 1 000 innb. opptreningsinstitusjoner

 

 

 

8

8

9

DRG-poeng per 1 000 innb. døgnopph.3)

191

194

199

202

202

206

DRG-poeng per 1 000 innb. dagopph.3)

31

36

34

34

40

42

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab.   per 1 000 innb.1), 3)

30

36

34

34

40

42

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab.     per 1 000 innb.

221

230

233

236

242

248

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

Utskrivinger per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV 4)

115

114

125

133

133

137

Døgnopph.  per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV

125

124

135

143

141

145

Polikliniske konsultasjoner per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV4

1 842

1 986

2 508

2 718

3 156

3 094

Behandlede pasienter per 100 innb. 0-17 år PHBU

2,7

3,2

3,7

3,8

4,1

4,2

Polikliniske tiltak per 10 000 innb. 0-17 år PHBU 5)

3 669

4 065

4 473

4 637

5 240

5 581

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

2) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Det tas utgangspunkt i avtalespesialistens tilhørighet til RHF ved beregningen. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 65 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2008. For Helse Midt-Norge var tilsvarende prosent 63. Prosenttallene for Helse Midt-Norge i 2006 og 2007 var henholdsvis 64 og 74. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av beregningsgrunnlaget for den totale dag- og døgnoppholdsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

3) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

4) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

5) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag).

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |