Tabell 3.7
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregion Midt-Norge. Faktisk aktivitet. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pst. endr. 07-08

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

116 669

118 646

119 717

119 118

116 533

119 450

2,5

Dagopphold

56 750

65 475

66 436

70 562

79 351

82 729

4,3

Dagopph. ekskl. rehab.1)

54 855

64 378

65 174

69 604

78 027

82 100

5,2

Samlet antall opphold ekskl. dagrehab. 1)

171 524

183 024

184 891

188 722

194 560

201 550

3,6

Polikliniske konsultasjoner

519 656

543 736

538 875

540 052

553 031

582 276

5,3

Konsultasjoner private avtalespes. ekskl. ISF-virksomhet 2)

 

 

 

211 450

227 698

238 048

4,5

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

5 098

5 509

5 692

3,3

DRG-poeng døgnopphold 3)

122 487

125 553

129 008

131 919

133 304

137 476

3,1

DRG-poeng dagopphold 3)

19 634

23 208

22 348

22 228

26 401

27 814

5,4

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab. 1), 3)

19 407

23 077

22 196

22 113

26 242

27 739

5,7

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab. 1), 3)

141 894

148 630

151 204

154 032

159 546

165 214

3,6

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV 4)

5 591

5 615

6 174

6 670

6 757

7 012

3,8

Døgnopphold PHV

6 103

6 096

6 646

7 157

7 141

7 419

3,9

Polikliniske konsultasjoner PHV 4)

89 930

97 446

123 897

135 852

159 802

158 330

-0,9

Behandlede pasienter PHBU

4 205

4 987

5 710

6 115

6 320

6 532

3,4

Polikliniske tiltak PHBU 5)

56 749

62 971

69 346

71 743

81 180

86 178

6,2

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

2) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Det tas utgangspunkt i avtalespesialistens tilhørighet til RHF ved beregningen. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 65 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2008. For Helse Midt-Norge var tilsvarende prosent 63. Prosenttallene i Helse Midt-Norge for 2006 og 2007 var henholdsvis 64 og 74. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av beregningsgrunnlaget for den totale dag- og døgnoppholdsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

3) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

4) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

5) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag). 

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |