Tabell 3.6
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregion Vest. Rater i den somatiske spesialist¬helsetjenesten, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold per 1 000 innbyggere

173

175

177

179

172

176

Dagopphold per 1 000 innbyggere

84 1)

94

107

106

105

99

Dagopph. ekskl. rehab. per 1 000 innb.2)

79

90

103

99

98

98

Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere

647

682

699

713

712

723

Kons. private avtalespesialister per 1 000 innb. ekskl. ISF-virksomhet 3)

 

 

 

380

369

388

Opphold per 1 000 innb. opptreningsinstitusjoner

 

 

 

5

5

5

DRG-poeng per 1 000 innb. døgnopph.4)

179

179

185

188

185

186

DRG-poeng per 1  00 innb. dagopph.4)

301

33

38

35

36

35

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab. per 1 000 innb. 2), 4)

30

33

37

34

35

34

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab. per 1 000 innb.

209

212

222

222

220

220

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

Utskrivinger per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV 5)

120

113

121

132

135

140

Døgnopph. per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV

137

133

138

145

147

151

Polikliniske konsultasjoner per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV5

1 764

1 840

2 039

2 147

2 381

2 675

Behandlede pasienter per 100 innb. 0-17 år PHBU

2,5

3,0

3,2

3,4

3,5

3,7

Polikliniske tiltak per 10 000 innb. 0-17 år PHBU6

3 612

4 109

4 299

4 755

5 115

5 322

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Tallet er korrigert fra fjorårets rapport.

2) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

3) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Det tas utgangspunkt i avtalespesialistens tilhørighet til RHF ved beregningen. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 65 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2008. For Helse Vest var tilsvarende prosent 64. Tilsvarende prosenttall for Helse Vest i 2006 og 2007 var henholdsvis 73 og 83. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av beregningsgrunnlaget for den totale dag- og døgnoppholdsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

4) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

5) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.


6) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag). 

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |