Tabell 3.5
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregion Vest. Faktisk aktivitet. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pst. endr. 07-08

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

162 662

166 060

169 330

173 137

168 480

175 772

4,3

Dagopphold

78 774

89 552

102 536

102 674

103 016

99 064

-3,8

Dagopph. ekskl. rehab.1)

74 590

85 572

98 484

96 103

96 142

97 765

1,7

Samlet antall opphold ekskl. dagrehab.1)

237 252

251 632

267 814

269 240

264 622

273 537

3,4

Polikliniske konsultasjoner

608 491

646 497

668 623

689 628

699 319

720 770

3,1

Konsultasjoner private avtalespes. ekskl. ISF-virksomhet 2)

 

 

 

367 480

361 731

387 120

7,0

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

4 525

4 943

5 098

3,1

DRG-poeng døgnopphold 3)

168 082

169 341

177 066

181 844

181 850

185 694

2,1

DRG-poeng dagopphold3

28 359

31 381

36 029

 33 621

 35 325

34 406

-2,6

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab.1), 3)

27 857

30 904

35 543

32 832

34 500

34 250

-0,7

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab.1), 3)

195 939

200 245

212 609

214 676

216 350

219 945

1,7

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV4

8 405

8 027

8 667

9 600

9 967

10 502

5,4

Døgnopphold PHV

9 623

9 438

9 888

10 547

10 868

11 331

4,3

Polikliniske konsultasjoner PHV 4)

123 692

130 110

145 830

155 652

175 841

201 266

14,5

Behandlede pasienter PHBU

5 979

7 224

7 737

8 403

8 548

9 143

7,0

Polikliniske tiltak PHBU 5)

86 720

99 125

103 963

115 248

124 376

129 944

4,5

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

2) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Det tas utgangspunkt i avtalespesialistens tilhørighet til RHF ved beregningen. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 65 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2008. For Helse Vest var tilsvarende prosent 64. Tilsvarende prosenttall for Helse Vest i 2006 og 2007 var henholdsvis 73 og 83. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av beregningsgrunnlaget for den totale dag- og døgnoppholdsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

3) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

4) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

5) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag). 

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |