Tabell 3.4
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregion Sør-Øst. Rater i den somatiske spesialisthelsetjenesten, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold per 1 000 innbyggere

180

180

182

187

183

181

Dagopphold per 1 000 innbyggere

97

103

114

123

127

119

Dagopph. ekskl. rehab. per 1 000 innb.1)

84

88

96

102

110

117

Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere

675

696

715

729

7782

795

Kons. private avtalespesialister per 1 000 innb. ekskl. ISF-virksomhet 3)

 

 

 

511

533

510

Opphold per 1 000 innb. opptreningsinstitusjoner

 

 

 

6

7

7

DRG-poeng døgnopph.  per 1 000 innb.4)

193

195

199

204

205

205

DRG-poeng dagopph.  per 1 000 innb.4)

32

32

35

35

38

37

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab. per 1 000 innb.1), 4)

31

30

33

33

37

37

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab. per 1 000 innb.

224

225

232

237

242

242

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

Utskrivinger per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV 5)

105

109

113

129

123

123

Døgnopph. per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV

121

126

129

141

134

133

Polikliniske konsultasjoner per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV 5)

2 136

2 303

2 619

2 743

2 704

3 055

Behandlede pasienter per 100 innb. 0-17 år PHBU

3,3

3,7

4,0

4,4

4,7

5,0

Polikliniske tiltak per 10 000 innb. 0-17 år PHBU 6)

4 185

4 574

5 319

6 292

7 072

8 230

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

2) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 polikliniske konsultasjoner for første gang. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til NPR tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Av disse var 90 598 konsultasjoner for pasienter bosatt i helseregion Sør-Øst. Tilsvarende tall for 2008 var 98 705 og 95 526.

3) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Det tas utgangspunkt i avtalespesialistens tilhørighet til RHF ved beregningen. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 65 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2008. For Helse Sør-Øst var også rapporteringsprosenten 65. Tilsvarende prosenttall for Helse Sør-Øst i 2006 og 2007 var henholdsvis 70 og 81. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av beregningsgrunnlaget for den totale dag- og døgnoppholdsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

4) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

5) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

6) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag). 

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |