Tabell 3.3
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregion Sør-Øst. Faktisk aktivitet. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pst. endr.
07-08

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

454 578

459 905

468 916

486 090

480 775

483 774

0,6

Dagopphold

245 795

263 839

293 776

319 342

333 772

317 552

-4,9

Dagopph. ekskl. rehab.1)

212 014

224 413

246 832

264 974

290 693

312 553

7,5

Samlet antall opphold ekskl. dagrehab.1)

666 592

684 318

715 748

751 064

771 468

796 327

3,2

Polikliniske konsultasjoner

1 708 765

1 774 800

1 837 826

1 893 939

2 049 608 2)

2 124 523

3,7

Konsultasjoner private avtalespes. ekskl. ISF-virksomhet 3)

 

 

 

1 328 870

1 404 876

1 364 365

-2,9

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

14 426

17 271

18 326

6,1

DRG-poeng døgnopphold 4)

489 275

497 978

512 988

531 273

 540 693

547 895

1,3

DRG-poeng dagopphold4

81 798

81 435

89 584

91 582

99 872

98 855

-1,3

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab.1), 4)

77 745

76 703

83 951

85 058

94 703

98 255

3,8

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab.1), 4)

567 020

574 681

596 939

616 331

635 396

646 150

1,7

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV 5)

20 566

21 440

22 475

25 898

25 121

25 540

1,7

Døgnopphold PHV

23 667

24 706

25 672

28 222

27 322

27 572

0,9

Polikliniske konsultasjoner PHV 5)

417 519

453 376

520 191

550 890

551 753

633 995

14,9

Behandlede pasienter PHBU

19 111

21 482

23 712

26 200

27 731

30 019

8,3

Polikliniske tiltak PHBU 6)

241 087

265 805

311 503

371 168

419 765

492 088

17,2

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

2) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 polikliniske konsultasjoner for første gang. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til NPR tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Av disse var 90 598 konsultasjoner for pasienter bosatt i helseregion Sør-Øst. Tilsvarende tall for 2008 var 98 705 og 95 526.

3) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Det tas utgangspunkt i avtalespesialistens tilhørighet til RHF ved beregningen. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 65 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2008. For Helse Sør-Øst var også rapporteringsprosenten 65. Tilsvarende prosenttall for Helse Sør-Øst i 2006 og 2007 var henholdsvis 70 og 81. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av beregningsgrunnlage for den totale dag- og døgnoppholdsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

4) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

5) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

6) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag).

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}


Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |