Tabell 3.12
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i Norge.1 Rater i den somatiske spesialisthelse¬tjenesten, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold per 1 000 innbyggere

180

182

183

186

181

181

Dagopphold per 1 000 innbyggere

94

102

111

117

121

116

Dagopph. ekskl. rehab. per 1 000 innb.2)

83

90

98

102

108

114

Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere

706

731

744

757

7873

807

Kons. private avtalespesialister per 1 000 innbyggere ekskl. ISF-virksomhet 4)

 

 

 

431

442

436

Opphold per 1 000 innbyggere opptreningsinstitusjoner

 

 

 

6

7

7

DRG-poeng døgnopph.  per 1 000 innb.5)

191

193

197

202

201

202

DRG-poeng dagopph.  per 1 000 innb.5)

32

32

31

31

31

30

DRG-poeng dagopphold ekskl. rehabilitering per 1 000 innb.2), 5)

31

31

34

33

36

37

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehabilitering per 1 000 innb.

221

224

231

235

237

239

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

Utskrivinger per 10 000 innbyggere 18 år og eldre PHV6

115

117

123

133

131

133

Døgnopphold per 10 000 innbyggere 18 år og eldre PHV

128

130

134

144

142

143

Polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år og eldre PHV6

2 001

2 157

2 445

2 596

2 717

2 973

Behandlede pasienter per 100 innbyggere 0-17 år PHBU

3,2

3,6

4,0

4,3

4,5

4,8

Polikliniske tiltak per 10 000 innbyggere 0-17 år PHBU7

4 137

4 558

5 137

5 857

6 524

7 403

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Tallene er eksklusive opphold for utenlandske pasienter/pasienter uten bosted.

2) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

3) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 polikliniske konsultasjoner for første gang. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til NPR tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Tilsvarende tall for 2008 var 98 705.

4) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte henholdsvis 69, 81 og 65 prosent godkjente og komplette data i driftsårene 2006-2008. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for somatikk. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

5) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

6) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

7) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag).

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |