Tabell 3.11
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene Norge 1). Faktisk aktivitet. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pst. endr. 07-08

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

825 441

837 247

851 008

872 301

858 195

869 510

1,3

Dagopphold

429 208

467 770

513 704

548 250

572 180

555 131

-3,0

Dagopphold ekskl. rehabilitering 2)

381 943

415 975

453 603

478 059

513 367

545 152

6,2

Samlet antall opphold ekskl. dagrehabilitering )2

1 207 384

1 253 222

1 304 611

1 350 360

1 371 562

1 414 662

3,1

Polikliniske konsultasjoner

3 233 900

3 367 830

3 452 096

3 544 241

3 728 131 3)

3 873 007

3,9

Konsultasjoner private avtalespes. ekskl. ISF-virksomhet 4)

 

 

 

2 018 093

2 092 233

2 093 279

0,1

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

28 405

31 919

33 555

5,1

DRG-poeng døgnopphold 5)

873 948

887 682

915 990

944 335

953 495

970 988

1,8

DRG-poeng dagopphold 5)

145 546

151 202

163 522

163 203

178 227

177 939

-0,2

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab.2), 5)

139 875

144 987

156 310

154 780

171 169

177 042

3,4

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab.2), 5)

1 013 823

1 032 669

1 072 300

1 099 115

1 124 664

1 148 030

2,1

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV 6)

40 355

41 249

43 515

47 549

47 681

49 195

3,2

Døgnopphold PHV

44 739

45 721

47 597

51 704

51 571

52 829

2,4

Polikliniske konsultasjoner PHV 6)

699 221

758 979

867 390

930 789

988 418

1 098 898

11,2

Behandlede pasienter PHBU

34 434

39 340

43 426

47 280

49 479

53 111

7,3

Polikliniske tiltak PHBU 7)

447 217

495 963

561 304

641 972

717 160

816 960

13,9

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Tallene er eksklusive opphold for utenlandske pasienter/pasienter uten bosted.

2) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

3) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 polikliniske konsultasjoner for første gang. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til NPR tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Tilsvarende tall for 2008 var 98 705.

4) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte henholdsvis 69, 81 og 65 prosent godkjente og komplette data i driftsårene 2006-2008. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for somatikk. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

5) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

6) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

7) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag).

Kontaktpersoner: 

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link} 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |