Tabell 3.10
Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregion Nord. Rater i den somatiske spesialist¬helsetjenesten, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge. 2003-2008

Forbruksindikatorer

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold per 1 000 innbyggere

198

200

201

203

200

195

Dagopphold per 1 000 innbyggere

103 1)

106

110

120

121

120

Dagopph. ekskl. rehab. per 1 000 innb. 2)

87

90

93

102

105

114

Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere

858

871

879

910

922

961

Kons. private avtalespesialister per 1 000 innb. ekskl. ISF-virksomhet 3)

 

 

 

239

212

224

Opphold per 1 000 innb. opptreningsinstitusjoner

 

 

 

9

9

10

DRG-poeng per 1 000 innb. døgnopph. 4)

203

205

209

215

211

216

DRG-poeng per 1 000 innb. dagopph. 4)

34

33

34

34

36

37

DRG-poeng dagopph. ekskl. rehab.   per 1 000 innb. 2) 4)

32

31

32

32

34

36

Sum DRG-poeng ekskl. dagrehab.     per 1 000 innb.

235

236

241

247

245

252

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

Utskrivinger per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV 5)

132

135

135

153

165

172

Døgnopph. per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV

152

156

153

164

177

183

Polikliniske konsultasjoner per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV 5)

1 937

2 201

2 197

2 512

2 863

2 973

Behandlede pasienter per 100 innb. 0-17 år PHBU

4,6

5,1

5,7

5,9

6,3

6,9

Polikliniske tiltak per 10 000 innb. 0-17 år PHBU 6)

5 623

6 147

6 939

7 689

8477

10 127

 

Datakilde: NPR og SSB.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Tallet er korrigert fra fjorårets rapport.

2) Dagrehabilitering er definert som opphold i DRG 462B med liggetid = 0 dager.

3) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Det tas utgangspunkt i avtalespesialistens tilhørighet til RHF ved beregningen. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 65 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2008. For Helse Nord var tilsvarende prosent 71. Prosenttallene for Helse Nord i 2006 og 2007 var henholdsvis 52 og 88. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av beregningsgrunnlaget for den totale dag- og døgnoppholdsaktiviteten for den somatiske spesiallisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”.

4) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF.

5) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

6) I 2008 er pasientdata for barn og unge i det psykiske helsevernet fra NPR til forskjell fra tidligere år organisert på kontaktnivå i stedet for oppholdsserier. Dette gir som konsekvens at polikliniske tiltak ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år (se omtale av datagrunnlag).

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |