Totale driftskostnader til, og finansiering av, somatisk spesialisthelsetjeneste. 2005-2006. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter. Mill. kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentandeler og prosentvis endring av finansieringskomponenter.

 

 

2005

2006

Pst
endr.
2005-06

Mill. Kr.

Prosent-
andel

Mill. Kr.

Prosent-
andel

Totale driftskostnader

50 810

100,0

53 382

100,0

5,1

A. Øremerkede aktivitetstilskudd

 

 

 

 

 

Innsatsstyrt finansiering

20 866

41,1

13 987

26,2

-33,0

Polikliniske refusjoner

3 493

6,9

3 011

5,6

-13,8

B. Øremerkede rammetilskudd

 

 

 

 

 

Tilskudd til forskning og

nasjonale kompetansesentra

1 087

2,1

593

1,1

-45,4

C. Pasientbetaling

865

1,7

854

1,6

-1,3

D. Andre refusjoner/tilskudd, salgsinntekter mv.

1 738

3,4

1 843

3,5

6,1

E. Driftskostnader finansiert av RHF 1)

22 761

44,8

33 094

62,0

45,4

 

Kilde: SSB og SINTEF Helse.
1) Kostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene angitt under A, B, C, og D. Det vil si at E = Totale driftskostnader – (A + B + C + D).

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |