Somatikk
Her presenterer vi utvikling i driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste fra 2005 til 2006. Utviklingen vises på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg presenteres beregninger av hvordan kostnadene finansieres.

Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste utgjør 53,4 mrd kr i 2006. På nasjonalt nivå innbærer dette en realvekst på 2,6 mrd kr fra 2005, som tilsvarer fem prosent. Helse Nord har den sterkeste kostnadsveksten med en realøkning på syv prosent, dette i motsetning til Helse Midt-Norge og Helse Sør som har en svakere kostnadsvekst på cirka fire prosent.

Kostnadsveksten på nasjonalt nivå finansieres av økte rammetilskudd da de fleste øremerkede aktivitetstilskudd og øremerkede rammetilskudd har gått ned fra 2005 til 2006.

Inkludering av kapitalkostnader øker de regionale variasjoner i nivå på kostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste.

Utvikling i driftskostnader sier noe om helsemyndighetene sin ressursinnsats for å kunne håndtere sitt ”sørge-for” ansvar overfor befolkningen. Det må presiseres at høy ressursinnsats til somatisk spesialisthelsetjeneste, målt i høye kostnader per innbygger, ikke nødvendigvis er en indikasjon på dårligere ressursutnyttelse i sektoren. Lave kostnader per innbygger har heller ikke nødvendigvis noen sammenheng med effektiv ressursutnyttelse. Ulik ressursinnsats kan gi en indikasjon på ulik prioritering og organisering, og ulik organisering av rehabilitering og samhandling med primærhelsetjenesten kan også være en årsak til ulikt nivå på ressursinnsats til somatisk spesialisthelsetjeneste. Informasjonen her sier ikke noe om hva som forårsaker ulikt nivå på, og utvikling i, ressursinnsats.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |