Sektorrapport Somatisk spesialisthelsetjeneste 2006

Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006 viser sentrale utviklingstrekk i den somatiske spesialisthelsetjenesten de siste fem år, og har både et nasjonalt og regionalt perspektv. I tillegg omhandler rapporten analyser av aktuelle helspolitiske problemstillinger. Dette gjelder

Dette er problemstillinger som blant annet er tatt opp i Helse- og omsorgsdepartementets bestillerdokument til de regionale helseforetakene for 2006 og i andre offentlige dokumenter.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |