Sektorrapport Rusbehandling 2006
SAMDATA Rusbehandling er sektorrapporten for tjenesteområdet rus. Den gir en beskrivelse av foreliggende statistikk over rusbehandling i de fem regionale helseforetakene. Virksomheten presenteres i form av ressurser og aktivitet ved offentlige behandlingsenheter og private rustiltak med avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester.

For hvert regionalt helseforetak presenteres døgnvirksomheten ved de planlagte døgnplasser etter behandlingstilbud. Videre er befolkningens bruk av døgntilbudet innen rusbehandling presentert etter bostedsregion. Her er tilleggskjøp av behandlingsplasser, utover det planlagte tilbudet inkludert.

Personellressurser, kostnader og ventelistestatistikk (per 1. tertial 2007) ved offentlige behandlingsenheter og private rustiltak presenteres regionvis. Omfanget av poliklinisk rusbehandling er basert på den foreliggende statistikk. Avgrensningen mot psykisk helsevern er en hovedutfordring i den foreliggende statistikk for tjenesteområdet rus.

Les om hovedfunn i SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2006

Publisert 12. juli 2007

  

                © SAMDATA 2007    |