Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2005-2006. Mill. kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentvis endring fra 2005 til 2006. Regionalt helseforetak.

Region

Sum somatikk 2005

Sum somatikk 2006

Prosentvis endring
2005-2006

Helse Øst RHF

16 836

17 741

5,4

Helse Sør RHF

11 288

11 741

4,0

Helse Vest RHF

9 199

9 763

6,1

Helse Midt-Norge RHF

7 572

7 853

3,7

Helse Nord RHF

5 984

6 393

6,8

Sum

50 879

53 492

5,1

 

Kilde: SSB og SINTEF Helse.
Totale driftskostnader summert over regionale helseforetak samsvarer ikke nøyaktig med totale driftskostnader presentert i tabeller for nasjonale tall. Dette skyldes ubalanse i gjestepasientoppgjøret.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:  

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |