Totale driftskostnader til rusbehandling per helseregion i 2005 og 2006, samt prosentvis endring. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner.

Region

2005

2006

Pst endr

2005-06

Helse Øst

893

909

1,9

Helse Sør

376

433

15,0

Helse Vest

 353

400

13,3

Helse Midt-Norge

187

202

7,7

Helse Nord

172

192

11,5

Sum

1 981

2 136

7,8

 

Kilde: SSB og SINTEF Helse.
Totale driftskostnader summert over regionale helseforetak samsvarer ikke nøyaktig med totale driftskostnader presentert i tabell 11.1 for nasjonale tall i nøkkeltallsrapporten. Dette skyldes ubalanse i gjestepasientoppgjøret.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |