Regionale helseforetak: Driftskostnader til behandling av rusmiddelmisbrukere.

De regionale helseforetakenes kostnader til behandling av rusmiddelmisbrukere økte med 7,8 prosent. Dette er prosentvis noe lavere enn de nasjonale tallene [lenke tilbake]. Nasjonale tall presentert her er sum av kostnader til både private institusjoner og offentlige helseforetak, mens regiontall er også er korrigert for gjestepasientoppgjør. På grunn av ubalanse i gjestepasientoppgjøret er de totale summene ikke identiske, dette gjelder både 2005 og 2006.

Blant regionene er det store variasjoner i kostnadsnivået til behandling av rusmiddelmisbrukere. Helse Øst er den regionen som bruker mest på behandling av rusmiddelmisbrukere med 909 millioner. Imidlertid har Helse Øst en beskjeden kostnadsvekst sammenlignet med de andre helseregionene. Sett bort fra Helse Øst har de andre helseregionene en kostnadsvekst på nesten 13 prosent i gjennomsnitt, høyest i Helse Sør hvor kostnadsveksten er på hele 15 prosent.

Generelt kan kostnadsveksten komme av ulike årsaker: ny aktivitet, økt aktivitet og mer presis definisjon av hva som er behandling av rusmiddelmisbrukere. Det er ulik praksis mellom helseregionene for hva som defineres under rus og hva som defineres under psykisk helsevern. Dette gir også utslag i driftskostnader per innbygger. Helse Øst bruker 537 kroner per innbygger, mens Helse Midt-Norge kun bruker 309 kroner. Imidlertid har utviklingen fra 2005 vært i positiv retning; ulikhetene mellom helseregionene har blitt mindre ettersom alle helseregioner nærmer seg landsgjennomsnittet.

 

 

 

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |