Tabell 17.1
Median ventetid i dager for personer ordinært avviklet fra venteliste etter utvalgte fagområder. Bostedsområder 3. tertial 2008

Bostedsområde
(HF-område)

Alle fagområder

Generell
kirurgi

Ortopedisk
kirurgi

Urologi

ØNH

Østfold

44

36

54

70

28

Hovedstadsområdet

48

89

81

70

46

Innlandet

46

36

79

47

43

Ringerike

59

79

90

60

58

Buskerud

51

58

61

71

56

Blefjell

50

35

80

45

71

Vestfold

41

33

58

61

33

Telemark

40

28

57

43

91

Sørlandet

40

25

77

48

84

Sunnmøre

61

36

65

42

134

Nordmøre og Romsdal

61

43

117

58

87

St. Olavs hosp.

63

31

90

76

100

Nord-Trøndelag

63

49

95

68

60

Helgeland

56

29

75

35

71

Nordland

53

35

66

41

105

UNN

57

63

101

75

70

Finnmark

59

32

103

87

94

Totalt

50

39

78

59

64

Variasjonskoeffisient 1)

0,16

0,47

0,23

0,26

0,44

1) Variasjonskoeffisienten kan variere mellom 0 og 1. Dess høyere verdi, dess større variasjon

 

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |