Somatikk - ventetider

Datagrunnlag og ventetidsmål

Ventelistestatistikken i dette kapitlet er basert på data fra NPR og omfatter tall for antall som behandles og tas av ventelisten på ordinær måte i løpet av en periode (ordinært avviklede). For disse beregnes den reelle avsluttede ventetiden. Median ventetid brukes som mål på generell ventetid i dette kapitlet. Median ventetid viser til den verdi (ventetid i dager) hvor halvparten av pasientene venter kortere og halvparten venter lengre. Den gjennom¬snittlige ventetiden (aritmetisk gjennomsnitt) kan påvirkes av et lite antall pasienter med svært avvikende (lang) ventetid, mens medianen er upåvirket av dette.

På grunn av mangelfulle data i 2007 eller 2008 (3. tertial) utgår følgende institusjoner i våre sammenligninger:

  • Alle sykehus i Helse Vest
  • Sykehuset Asker og Bærum
  • Glittreklinikken
  • Feiringklinikker


For Universitetssykehuset i Stavanger mangler data for 3. tertial i 2008. I tillegg mangler mange av sykehusene i Helse Vest kommunenummer tilnyttet pasientene i tilgjengelige data for 2008. Da vi i dette kapitlet er opptatt av å se på ventetid ut fra et sørge-for-perspektiv (basert på pasientenes bosted) utgår derfor Helse Vest sine sykehus og bostedsområder i sin helhet. Også pasienter bosatt i Asker og Bærum sitt opptaksområde er holdt utenfor på grunn av manglende data. 

Ekskluderingen av institusjoner medfører at i overkant av 20 prosent av de ordinært avviklede henvisningene fra venteliste innen somatisk sektor ikke er inkludert i datagrunnlaget. Hovedvekten av det som utgår er knyttet til befolkningen i Helse Vest sitt opptaksområde. Asker og Bærum bostedsområde og alle områdene i Helse Vest er utelatt i oversikter over ventetider fordelt etter bostedsområder. Resultatene som presenteres kan sies å være representative for status og utviklingen i resten av landet.

Tabell

Figurer

 

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |