Tabell 9.7
Antall ordinært avviklede henvisninger til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne. Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid. Tredje tertial 2008

Pasientens bostedsområde

(HF-område)

Barn/unge

Voksne

Antall

Gj.snitt

Median

Antall

Gj.snitt

Median

Østfold

234

78

85

409

51

33

Akershus

201

58

56

259

62

43

Asker og Bærum

206

34

26

306

42

24

Oslo og Follo

527

55

47

1 294

49

30

Innlandet

249

69

57

707

55

30

Buskerud

111

62

63

262

48

41

Ringerike

63

57

60

181

44

28

Blefjell

100

74

76

334

41

29

Vestfold

301

63

56

764

57

36

Telemark

101

61

55

341

42

30

Sørlandet

315

23

18

648

38

26

Stavanger

362

102

92

421

50

32

Fonna

191

78

62

277

40

28

Bergen

268

139

104

472

44

31

Førde

158

72

56

216

40

28

Sunnmøre

54

81

86

222

55

38

Nordmøre og Romsdal

187

119

102

265

44

33

St. Olavs Hospital

260

67

62

716

73

55

Nord-Trøndelag

177

72

55

366

71

56

Helgeland

67

105

82

127

67

42

Nordland

165

45

27

200

88

67

Univ.sykeh. Nord-Norge

278

70

48

351

65

36

Finnmark

87

121

112

116

84

44

Totalt

4 662

72

55

9 254

53

34

Variasjonskoeffisient 1)

 

0,38

0,45

 

0,27

0,31

 

1) Variasjonskoeffisienten kan variere mellom 0 og 1. Dess høyere verdi, dess større variasjon.

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |