Psykisk helsevern - ventetider

Data er levert av Norsk pasientregister. For noen få institusjoner mangler data for deler av ett år. Dette gjelder:

Psykisk helsevern for voksne

  • Asker og Bærum HF (3. tertial 2007)

Psykisk helsevern for barn og unge

  • Alta BUP (3. tertial 2007)
  • Ofoten BUP (3. tertial 2007) 
  • Rana BUP (3. tertial 2008)


Det presenteres både gjennomsnittlig og median ventetid. Den gjennomsnittlige ventetiden påvirkes lett av noen få pasienter med avvikende lang ventetid, mens medianverdien er uavhengig av slike forhold. Medianverdien er den verdien som deler en fordeling i like store deler, det vil si at halvparten venter kortere og halvparten lengre enn den angitte verdi.

Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt er knyttet usikkerhet til kvaliteten på ventelistedata. Ulikheter i registreringstekniske og rapporteringsmessige forhold kan ha en viss betydning. Innen psykisk helsevern for voksne skjer det nå en gradvis overgang til NPR-melding . 

Tabeller

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |