Tabell 14.7
Antall effektive senger 1) på somatiske sykehus etter helseforetaksområde, 2007 og 2008, samt endring i prosent i perioden

Helseforetak

Antall
effektive senger

Endring
2007-2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Sykehuset Østfold HF

471

448

-23

-4,9

Sykehuset Asker og Bærum HF

244

224

-20

-8,1

Akershus universitetssykehus HF

511

486

-25

-4,8

Aker universitetssykehus HF

339

298

-41

-12,1

Ullevål universitetssykehus HF

773

723

-50

-6,5

Sykehuset Innlandet HF

916

796

-120

-13,1

Sunnaas sykehus HF

139

139

0

0,3

Rikshospitalet HF

912

877

-35

-3,8

Ringerike sykehuset HF

126

132

6

4,5

Sykehuset Buskerud HF

383

341

-42

-10,9

Helse Blefjell HF

182

175

-7

-4,0

Sykehuset Telemark HF

441

438

-3

-0,8

Sykehuset i Vestfold HF

420

389

-31

-7,4

Sørlandet sykehus HF

593

536

-57

-9,7

Andre institusjoner med driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF

469

485

16

3,4

Helse Stavanger HF

574

574

0

-0,1

Helse Fonna HF

319

315

-4

-1,2

Helse Bergen HF

1 006

936

-71

-7,0

Helse Førde HF

296

258

-38

-12,9

Andre institusjoner med driftsavtale med Helse Vest RHF

196

198

2

1,1

Helse Sunnmøre HF

359

349

-10

-2,7

Helse Nordmøre og Romsdal HF

255

251

-4

-1,6

St. Olavs Hospital HF

799

751

-48

-6,0

Helse Nord Trøndelag HF

271

275

4

1,6

Helgeland sykehus HF

182

180

-2

-0,9

Nordlandssykehuset HF

373

351

-22

-6,0

Universitetssykehuset i Nord Norge HF

621

628

7

1,2

Helse Finnmark HF

161

156

-5

-3,0

Private sykehus

186

174

-12

-6,2

Totalt

12 518

11 883

-635

-5,1

 

Datakilde: SSB og SINTEF

1) Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Det innebærer en korrigering av antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året. Sengedøgn for tekniske senger (for eksempel kuvøser) inngår i sengedøgn når pasienten ikke disponerer annen seng samtidig.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |