Tabell 14.4
Årsverk per 1 000 innbyggere etter personellkategori for 2007 og 2008. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. Somatiske sykehus 1). Helseforetaksområder

Bostedsregion

Leger

Sykepleiere 2)

Annet
pasientrettet arbeid 3)

Adm./ktr.

Drift/serv.

Totalt

Pst. endr. 2007- 2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Østfold

1,6

1,7

4,9

4,7

2,6

2,4

1,9

1,9

1,3

1,3

12,4

12,0

-2,9

Asker og Bærum

1,5

1,4

4,8

4,5

2,2

2,1

2,2

2,0

1,4

1,6

12,1

11,6

-4,1

Hovedstadsområde

2,0

2,0

5,6

5,4

2,9

2,8

2,3

2,3

1,7

1,8

14,6

14,4

-1,5

Innlandet

1,5

1,5

4,9

4,5

2,4

2,3

2,0

2,1

1,5

1,4

12,3

11,8

-4,1

Ringerike

1,5

1,5

4,6

4,3

2,3

2,2

1,7

1,6

1,4

1,3

11,5

10,8

-6,4

Buskerud

1,8

1,8

4,9

4,8

2,8

3,1

2,1

1,8

1,7

1,5

13,4

13,0

-2,8

Blefjell

1,6

1,6

5,4

5,2

2,9

2,9

2,1

1,9

1,5

1,4

13,5

13,0

-4,0

Vestfold

1,7

1,7

5,5

5,1

2,6

3,0

2,4

1,9

1,6

1,9

13,9

13,6

-2,4

Telemark

1,8

1,7

5,9

5,6

2,9

2,8

2,2

2,1

1,4

1,5

14,2

13,8

-2,5

Sørlandet

1,6

1,6

4,9

4,8

2,3

2,2

2,1

2,2

1,6

1,4

12,5

12,3

-1,3

Stavanger

1,6

1,7

4,8

4,8

2,7

2,6

1,7

1,7

1,7

1,4

12,4

12,2

-1,2

Fonna

1,8

2,1

5,3

5,4

2,3

2,4

1,8

1,8

1,7

1,8

13,1

13,5

3,3

Haukeland

1,9

1,9

5,1

5,1

2,5

2,4

2,6

2,5

2,6

2,8

14,7

14,6

-0,6

Førde

1,7

1,9

5,4

5,5

2,8

2,8

2,1

1,9

2,1

1,9

14,1

14,1

-0,4

Sunnmøre

1,8

1,8

5,1

5,1

2,5

2,5

1,8

1,9

1,1

1,1

12,3

12,5

1,6

Nordmøre og Romsdal

1,9

1,9

6,3

6,4

2,7

2,8

2,1

2,2

1,4

1,4

14,3

14,7

3,2

St. Olavs Hospital

1,8

1,8

6,1

5,9

2,4

2,5

2,1

2,4

1,6

1,5

14,0

14,0

0,3

Nord-Trøndelag

1,5

1,6

5,5

6,0

2,2

2,4

1,7

1,2

1,7

2,1

12,6

13,4

5,9

Helgeland

2,1

2,2

5,8

5,9

3,3

3,2

1,8

1,9

1,7

1,7

14,6

14,8

1,3

Nordland

2,0

2,0

5,9

5,7

3,5

3,3

1,8

1,8

1,2

1,2

14,4

14,1

-2,3

UNN

2,5

2,5

6,5

6,0

5,1

4,8

2,1

1,8

1,7

1,7

17,9

16,8

-6,1

Finnmark

2,3

2,3

7,0

7,0

3,9

3,8

2,9

2,4

2,0

1,8

18,1

17,3

-4,4

Totalt

1,8

1,8

5,4

5,2

2,7

2,7

2,1

2,1

1,7

1,7

13,7

13,5

-1,5

 

Datakilde: SSB, SINTEF og NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Inkludert Betania Malvik (somatisk rehabiliteringssenter), Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter. Dette medfører 113 ekstra årsverk i forhold til antall årsverk presentert i tabell 14.1 i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Antall årsverk etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2007 og 2008. Endring i antall og prosent. Punkttall per 31. desember i driftsåret).

2) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.

3) Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link} 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |