Tabell 14.3
Årsverk per 1 000 innbyggere etter personellkategori for 2007 og 2008. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. Somatiske sykehus1. Bostedsområder

Bostedsområde

Leger

Sykepleiere 2)

Annet pasient-
rettet arbeid 3)

Adm./ktr.

Drift/serv.

Totalt

Pst. endr.
07-08

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

1,7

1,7

5,2

5,0

2,6

2,6

2,2

2,1

1,5

1,6

13,3

13,0

-2,6

Helse Vest

1,8

1,9

5,1

5,1

2,5

2,5

2,1

2,0

2,1

2,1

13,7

13,7

-0,1

Helse Midt-Norge

1,7

1,8

5,8

5,9

2,4

2,5

1,9

2,0

1,5

1,5

13,4

13,7

2,2

Helse Nord

2,3

2,3

6,3

6,1

4,1

4,0

2,1

1,9

1,6

1,5

16,3

15,7

-3,7

Totalt

1,8

1,8

5,4

5,2

2,7

2,7

2,1

2,1

1,7

1,7

13,7

13,5

-1,5

 

Datakilde: SSB, SINTEF og NPR

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

1) Inkludert Betania Malvik (somatisk rehabiliteringssenter), Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter. Dette medfører 113 ekstra årsverk i forhold til antall årsverk presentert i tabell 14.1 i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Antall årsverk etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2007 og 2008. Endring i antall og prosent. Punkttall per 31. desember i driftsåret).

2) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.

3) Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |