Tabell 14.2
Antall årsverk 1) etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2007 2) og 2008. Endring i prosentpoeng

Personellkategori

2007

2008

Prosentpoeng endring
2007-2008

Leger

13,2

13,5

0,4

Sykepleiere 3)

39,4

38,8

-0,5

Hjelpepleiere/barnepleiere

6,6

6,0

-0,6

Annet behandlingspersonell 4)

10,8

10,7

-0,1

Annet pasientretta arbeid 5)

2,6

3,2

0,6

Administrasjon og kontorpersonell

15,4

15,3

-0,1

Service og driftspersonell

12,1

12,4

0,3

Totalt

100,0

100,0

 

 

Datakilde: SSB og SINTEF

1) Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid). Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. For definisjoner og datagrunnlag, se SG1 og SV2 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb). 

2) Årsverkstallene for 2007 avviker fra fjorårets Nøkkeltallsrapport. Dette skyldes at det er oppdaget feil i datagrunnlaget fra Sykehuset Innlandet HF for 2007, ved at det ble innlemmet for mange kontoarter i uttrekket for 2007. Vi har derfor valgt å bruke tallene fra 2006 som estimat for dette helseforetaket. Dette medfører en nedgang på 311 årsverk i tallene for 2007.

3) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.

4) Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.

5) Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |