Tabell 14.1
Antall årsverk 1) etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2007 2) og 2008. Endring i antall og prosent. Punkttall per 31. desember i driftsåret

Personellkategori

2007

2008

Endring i antall
2007-2008

Prosentvis endring
2007-2008

Leger

8 558

8771

212

2,5

Sykepleiere 3)

25 621

25 223

-399

-1,6

Hjelpepleiere/barnepleiere

4 274

3908

-366

-8,6

Annet behandlingspersonell 4)

7 023

6 955

-68

-1,0

Annet pasientretta arbeid 5)

1 679

2 094

415

24,7

Administrasjon og kontorpersonell

10 048

9 935

-113

-1,1

Service og driftspersonell

7 880

8 055

175

2,2

Totalt

65 071

64 941

-130

-0,2

 

Datakilde: SSB og SINTEF

1) Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid). Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. For definisjoner og datagrunnlag, se SG1 og SV2 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

2) Årsverkstallene for 2007 avviker fra fjorårets Nøkkeltallsrapport. Dette skyldes at det er oppdaget feil i datagrunnlaget fra Sykehuset Innlandet HF for 2007, ved at det ble innlemmet for mange kontoarter i uttrekket for 2007. Vi har derfor valgt å bruke tallene fra 2006 som estimat for dette helseforetaket. Dette medfører en nedgang på 311 årsverk i tallene for 2007.

3) Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.

4) Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.

5) Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |