Tabell 6.9
Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for barn og unge. Regionale helseforetak 2008 og landet samlet 2007 og 2008

RHF

Psyki-atere

Andre leger

Psyko-loger

Sosi-nomer

Annet helsepersonell m/høysk.utd.

Annet helse-personell

Annet personell

Totalt

Helse Sør-Øst

4,0

4,1

21,6

8,6

38,9

3,1

19,7

100

Helse Vest

5,3

4,8

26,8

8,0

41,1

3,0

11,0

100

Helse Midt-Norge

5,2

6,6

19,5

11,3

40,2

0,7

16,6

100

Helse Nord

5,1

2,8

17,4

14,4

41,4

3,6

15,3

100

Totalt 2008

4,5

4,4

21,7

9,5

39,8

2,8

17,2

100

Totalt 2007

4,1

4,3

21,1

9,3

38,9

2,5

19,8

100

 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |