Tabell 6.4
Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Fordelt etter pasientenes bosted; regioner og helseforetaksområder. Årsverk per 10 000 innbyggere i målgruppen og prosent av landsgjennomsnittet. 2008

Helseforetaksområde
(pasientens bosted)

PHBU

PHV-V

Totalt

Årsverk per 10 000 innb
0-17år

Prosent av lands-gjennom-snittet

Årsverk per 10 000 innb 18 år og eldre

Prosent av lands-gjennom-snittet

Årsverk per 10 000 innb totalt

Prosent av lands-gjennom-snittet

Østfold

42,1

124

35,7

79

37,1

87

Akershus

 

 

35,3

78

 

 

Akershus (ekskl. Stovner/ Grorud)

40,7

119

33,3

74

28,7

67

Asker og Bærum

38,2

112

45,4

100

43,6

102

Ullevål

 

 

73,1

162

 

 

Aker

 

 

57,6

127

 

 

Lovisenberg

 

 

62,3

138

 

 

Diakonhjemmet HF-område

 

 

51,6

114

 

 

Oslo og Follo (inkl. Stovner/ Grorud)

40,1

118

60,9

135

56,6

133

Innlandet

35,1

103

49,0

108

46,0

108

Buskerud

31,9

93

36,4

80

35,3

83

Ringerike

26,5

78

34,2

76

32,6

76

Blefjell

33,4

98

44,7

99

42,2

99

Vestfold

34,1

100

36,9

81

36,2

85

Telemark

24,4

72

44,8

99

40,3

94

Sørlandet

30,8

90

40,2

89

37,9

89

Helseregion Sør-Øst

36,3

107

45,9

101

43,7

102

Stavanger

24,8

73

41,5

92

37,2

87

Fonna

26,1

77

45,4

100

40,6

95

Bergen

25,9

76

43,5

96

39,3

92

Førde

32,7

96

45,7

101

42,5

100

Helseregion Vest

26,3

77

43,4

96

39,2

92

Sunnmøre

23,1

68

33,0

73

30,6

72

Nordmøre og Romsdal

30,8

90

44,0

97

41,0

96

St. Olavs hospital

31,5

92

44,2

98

41,3

97

Nord-Trøndelag

36,6

107

36,3

80

36,4

85

Helseregion Midt-Norge

30,8

90

40,4

89

38,1

89

Helgeland

50,5

148

40,3

89

42,7

100

Nordland

47,6

140

55,0

122

53,3

125

Univ.sykeh. i Nord-Norge

34,6

102

51,6

114

47,7

112

Finnmark

57,5

169

64,0

141

62,5

146

Helseregion Nord

44,4

130

52,6

116

50,9

119

Totalt

34,1

100

45,3

100

42,7

100

Datakilde:SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PV1 og PV7 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 14. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |