Tabell 6.2
Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Helseforetak. Absolutte tall og prosentvis endring. 2007 og 2008

HF/RHF

Årsverk PHBU

Årsverk PHV-V

Årsverk totalt

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

Sykehuset Østfold

247

241

-2,4

696

698

0,3

942

939

-0,4

Akershus universitetssykehus

224

245

9,2

729

748

2,6

953

992

4,1

Sykehuset Asker og Bærum

117

135

15,0

520

535

3,0

637

670

5,2

Aker universitetssykehus

80

101

27,2

748

767

2,6

828

869

5,0

Ullevål universitetssykehus

407

360

-11,4

1 537

1455

-5,4

1 944

1 815

-6,6

Sykehuset Innlandet  1)

215

270

25,7

1 388

1425

2,7

1 603

1 695

5,8

Sykehuset Buskerud

136

135

-0,6

531

523

-1,6

667

658

-1,4

Ringerike sykehus

24

24

0,4

106

102

-4,3

131

126

-3,4

Blefjell sykehus

39

38

-1,1

185

203

9,3

224

241

7,5

Psykiatrien i Vestfold

179

177

-1,6

623

631

1,2

803

808

0,6

Sykehuset i Telemark

75

73

-3,3

406

463

14,0

481

535

11,3

Sørlandet sykehus

190

207

8,9

838

818

-2,3

1 027

1 025

-0,2

Direkte under Helse Sør-Øst

163

169

3,8

1 210

1 232

1,9

1 373

1 401

2,1

Helse Sør-Øst

2 095

2 174

3,8

9 517

9 600

0,9

11 612

11 774

1,4

Helse Stavanger  2)

231

202

-12,4

889

810

-8,9

1 120

1 012

-9,6

Helse Fonna

98

103

4,4

578

573

-1,0

677

675

-0,2

Helse Bergen 3)

224

230

2,3

1 059

1 024

-3,4

1 284

1 253

-2,4

Helse Førde

88

84

-4,3

353

361

2,0

441

444

0,8

Direkte under Helse Vest

22

23

7,0

422

433

2,5

443

456

2,7

Helse Vest

663

642

-3,2

3 302

3 199

-3,1

3 965

3 841

-3,1

Helse Sunnmøre

76

78

2,9

263

308

17,1

339

386

14,0

Helse Nordmøre og Romsdal

67

67

-0,2

433

391

-9,6

499

458

-8,4

St. Olavs hospital

217

221

1,7

926

965

4,2

1 143

1 186

3,8

Helse Nord-Trøndelag

97

111

14,1

412

432

4,9

509

543

6,7

Helse Midt-Norge

457

477

4,3

2 033

2 096

3,1

2 490

2 573

3,3

Helgelandssykehuset

68

68

-1,1

116

118

1,6

184

185

0,6

Nordlandssykehuset

171

173

1,0

613

614

0,2

784

787

0,4

Univ.sykehuset i Nord-Norge

151

157

4,2

841

811

-3,6

992

968

-2,4

Helse Finnmark

78

74

-5,0

205

203

-0,7

283

277

-1,9

Direkte under Helse Nord

 

 

 

72

85

17,4

72

85

17,4

Helse Nord

468

471

0,7

1 847

1 831

-0,9

2 315

2 302

-0,6

Totalt

3 682

3 763

2,2

16 700

16 726

0,2

20 382

20 489

0,5

Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

1) Fekjær psykiatriske senter har ikke rapportert data for årsverk i det psykiske helsevernet for voksne i 2008. Personelltall for 2007 benyttes derfor som estimat for denne enheten.

2) Stavanger HF rapporterer at de trolig benyttet budsjetterte årsverk for sine enheter i 2007.

3) Bjørgvin DPS og Fjell og Årstad DPS har ikke rapportert data for årsverk i det psykiske helsevernet for voksne i 2008. Personelltall for 2007 benyttes derfor som estimat for disse enhetene.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 14. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |