Tabell 6.1
Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Regionale helseforetak og landet samlet. Absolutte tall og prosentvis endring. 2007 og 2008

RHF

Årsverk PHBU

Årsverk PHV-V

Årsverk totalt

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

2007

2008

Prosent endring 2007-2008

Helse Sør-Øst 1)

2 095

2 174

3,8

9 517

9 600

0,9

11 612

11 774

1,4

Helse Vest 2),3)

663

642

-3,2

3 302

3 199

-3,1

3 965

3 841

-3,1

Helse Midt-Norge

457

477

4,3

2 033

2 096

3,1

2 490

2 573

3,3

Helse Nord

468

471

0,7

1 847

1 831

-0,9

2 315

2 302

-0,6

Totalt

3 682

3 763

2,2

16 700

16 726

0,2

20 382

20 489

0,5

 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

1) Fekjær psykiatriske senter har ikke rapportert data for årsverk i det psykiske helsevernet for voksne i 2008. Personelltall for 2007 benyttes derfor som estimat for denne enheten.

2) Stavanger HF rapporterer at de trolig benyttet budsjetterte årsverk for sine enheter i 2007.

3) Bjørgvin DPS og Fjell og Årstad DPS har ikke rapportert data for årsverk i det psykiske helsevernet for voksne i 2008. Personelltall for 2007 benyttes derfor som estimat for disse enhetene.

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |